Organigrama DGASPC Arad – Decembrie 2018

       

               

 

ORGANIGRAMA DECEMBRIE 2018 

     STATUL DE FUNCTII DGASPC ARAD – 2018

                                                 

        

            

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PENTRU APARATUL PROPRIU AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD 2018

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

            Art.1.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad (D.G.A.S.P.C. Arad) este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, judeţul  Arad  .

            Art.2.  D.G.A.S.P.C. Arad realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

            Art.3. D.G.A.S.P.C. Arad are un patrimoniu propriu, format din bunurile mobile şi imobile din dotare, procurate din fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Arad, precum şi cele provenite din finanţări, donaţii, sponsorizări şi colaborări.

            Art.4.  Finanţarea D.G.A.S.P.C. Arad se asigură din următoarele surse: bugetul de stat, bugetul local al judeţului Arad, bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiului, fonduri interne şi externe, donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti prevăzute de lege.

            Art.5.  Directorul General al D.G.A.S.P.C Arad are calitatea de ordonator terţiar de credite şi dispune de mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţie din bugetul judeţului sau din alte surse.

            Art.6.  (1) Direcţia are ştampilă proprie, în formă rotundă, cu următorul conţinut: Consiliul Judeţean Arad – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

                          (2) Antetul documentelor şi corespondenţei D.G.A.S.P.C. Arad va avea acelaşi conţinut ca şi cel înscris pe ştampilă.

                          (3) D.G.A.S.P.C. Arad are ca activitate complementară transportul rutier naţional şi internaţional de persoane în regim propriu.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

            Art.7. Structura organizatorică, numărul de posturi aferente D.G.A.S.P.C Arad se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad cu avizul consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, astfel încât funcţionarea D.G.A.S.P.C. Arad să asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin, precum şi realizarea deplină şi exercitarea efectivă a drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate.

            Art.8.  Conducerea D.G.A.S.P.C Arad se asigură de către Directorul General şi de către Colegiul Director.

            Art.9.  Directorul general asigură conducerea executivă a D.G.A.S.P.C. Arad și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi  revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul general emite dispoziţii.

Art.10. Directorul general reprezintă Direcţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.             

Art.11. Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile principale prevăzute la art. 23, de asemenea, Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad.

            Art.12. Directorul general este ajutat de doi directori generali adjuncţi, respectiv:

 • director general adjunct pe probleme de asistenţă socială;
 • director general adjunct pe probleme economice.

Art.13. Directorul general al D.G.A.S.P.C Arad coordonează în mod direct activitatea următoarelor compartimente funcționale ale direcției:

 • SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS;
 • SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE;
 • SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELAȚII ONG;
 • COMPARTIMENTUL COMUNICARE;
 • COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVALUARE INIȚIALĂ;
 • BIROUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE CONTRACTATE;
 • COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN;
 • SERVICIUL ADOPȚII. COMPARTIMENT POSTADOPȚII;
 • COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE.          

Art.14.  Directorul general adjunct asistență socială se subordonează Directorului general,  coordonează şi răspunde pentru activitatea următoarelor compartimente funcționale ale direcției:

 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA FAMILIE ȘI ONG;
 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII – SISTEM REZIDENȚIAL;
 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII – ASISTENȚĂ MATERNALĂ;
 • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI ȘI COORDONARE CENTRE;
 • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI;
 • SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP;
 • SERVICIUL SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP;
 • SERVICIUL PENTRU PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE, TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI;
 • SERVICIUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ, SITUAȚII DE ABUZ, NEGLIJARE ȘI VIOLENȚĂ DOMESTICĂ;

Art.15.  Directorul general adjunct economic se subordonează Directorului general, coordonează şi răspunde pentru activitatea următoarelor compartimente funcționale ale direcției:

 

 • SERVICIUL CONTABILITATE; COMPARTIMENTUL BUGET-FINANȚE;
 • BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE;
 • SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ PRESTAȚII SOCIALE;
 • SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.

            Art.16.  În absenţa directorului general,  atribuţiile acestuia se exercită de către unul din directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţia directorului general.

           Art.17.  Colegiul director al D.G.A.S.P.C. Arad:

Componenţa colegiului director al D.G.A.S.P.C. Arad  este stabilită prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad și este constituită din secretarul general al judeţului Arad, directorul general, directorii generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul direcţiei, precum şi 3 şefi ai compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară.

Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general, sau după caz, de către directorul general adjunct al Direcţiei

generale, numit prin dispoziţie a directorului executiv/general.

            Art.18. Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncţi.

Art.19. La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi alţi consilieri judeţeni,precum

şi alte persoane invitate de colegiul director.
            Art.20.  Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) analizează şi controlează activitatea D.G.A.S.P.C Arad; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor instituţiei;
 2. b) avizează proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar;
 3. c) avizează proiectul strategiei şi rapoartele elaborate de directorul general; avizul este consultativ;
 4. d) propune Consiliului Judeţean Arad modificarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C. Arad, precum şi rectificarea bugetului în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
 5. e) propune Consiliului Judeţean Arad înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul D.G.A.S.P.C. Arad, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
 6. f) propune Consiliului Judeţean Arad concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către D.G.A.S.P.C. Arad, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
 7. g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Arad, în condiţiile legii;
 8. h) colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad.

            Art.21.  Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui.

            În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

 

            Art.22. Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Arad este următoarea:

 

COD.1.    DIRECTOR GENERAL;

COD 1.1 SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS;

COD.1.2 SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE;

COD.1.3.SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELAŢII ONG;

COD.1.4 COMPARTIMENTUL COMUNICARE;

COD.1.5.COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI                                                                EVALUARE INIŢIALĂ;

COD.1.6 BIROUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE CONTRACTATE;

COD.1.7.COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN;

COD.1.8 SERVICIUL ADOPŢII; COMPARTIMENT POSTADOPŢII;

             COD.1.9.COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL CALITĂŢII         SERVICIILOR SOCIALE.

COD.2.    DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ASISTENŢĂ SOCIALĂ;

COD.2.1..SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN  PLASAMENT LA FAMILIE ȘI ONG;

COD.2.2..SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII – SISTEM          .REZIDENȚIAL;

     COD.2.2.1..CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE COPII CU DIZABILITĂŢI;

     COD.2.2.2  CENTRUL DE PLASAMENT OITUZ;

     COD.2.2.3  COMPARTIMENTUL CASE DE TIP FAMILIAL- LIPOVA;

     COD.2.2.4  COMPARTIMENTUL CASE DE TIP FAMILIAL – SÂNTANA;

     COD.2.2.5  COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE – INEU;

     COD.2.2.6. CENTRUL DE PLASAMENT – ZĂDĂRENI;

     COD.2.2.7. CENTRUL DE TIP REZIDENŢIAL – SPERANȚA;

    COD.2.3 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII – ASISTENȚĂ      MATERNALĂ;

         COD.2.3.1COMPARTIMENTUL ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI

COD.2.4 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI  ȘI COORDONARE CENTRE;

COD.2.4.1..CENTRUL DE CONSILIERE, ORIENTARE PROFESIONALĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ;

COD.2.4.2 CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPATIONALĂ   TABACOVICI;

             COD.2.4.2.1 LOCUINŢA PROTEJATĂ – CEAHLĂU;

         COD.2.4.3 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PECICA;

         COD.2.4.4 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PAULIȘ;

 COD.2.4.5 CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ – CUVEŞDIA;

 COD.2.4.6 CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ – PETRIŞ;

 COD.2.4.7 CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE  NEUROPSIHIATRICĂ – VĂRĂDIA;

 COD.2.4.8. APARTAMENT PENTRU TINERI.

COD.2.5  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI;

COD.2.6  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU                   HANDICAP;

COD.2.7..SERVICIUL SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI SI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP;

COD.2.8..SERVICIUL PENTRU PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE,  .TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI REPATRIERI;

          COD.2.8.1 CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE;

          COD.2.8.2.CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE PENTRU PERSOANE  TSA;                            .

          COD.2.8.3.CENTRUL MATERNAL;

          COD.2.8.4.CENTRUL DE TERAPIE ŞI RECUPERARE PENTRU COPII GHIOCELUL;

          COD.2.8.5 CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII LIPOVA.

          COD.2.9. SERVICIUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ, SITUAȚII DE     ABUZ, NEGLIJARE ŞI VIOLENŢĂ DOMESTICĂ;

          COD.2.9.1. CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SEMNALARE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE;

          COD.2.9.2 CENTRUL DE TRANZIT PENTRU VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

         COD.2.9.3 CENTRUL DE CRIZĂ.

COD.3.  DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ECONOMIC;

COD.3.1 SERVICIUL CONTABILITATE;

COD.3.1.1 COMPARTIMENTUL BUGET-FINANȚE;

COD.3.2 BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE;

COD.3.3 SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE;

COD.3.4 SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN  MUNCĂ.

CAPITOLUL III

Art. 23 Atribuţii şi competenţe

COD.1  DIRECTORUL GENERAL:

 • exercită atribuţiile ce revin D.G.A.S.P.C. Arad în calitate de persoană juridică;
 • exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Arad şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Arad;
 • identifică/implementează măsuri de reducere a cheltuielilor prin gestionarea eficienta a fondurilor publice și accesare de fonduri nerambursabile;
 • coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean Arad, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;
 • coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
 • elaborează statul de personal al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, potrivit legii;
 • elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Arad, statul de funcţii al D.G.A.S.P.C. Arad, având avizul colegiului director;
 • controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă D.G.A.S.P.C. Arad în relaţiile cu aceasta;
 • asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului.
 • asigură la cerere informaţii privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială copiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare, prin programul de audienţă;
 • colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la drepturile menţionate mai sus;
 • păstrează secretul de serviciu şi confidenţialitatea datelor (excepţie datele de interes public);
 • furnizează informaţii privind activitatea desfăşurată pentru postarea pe pagina web a instituţiei, ori de câte ori este necesar.

    COD. 2. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

 • coordonează activitatea serviciilor subordonate conform organigramei G.A.S.P.C. Arad;
 • verifică şi controlează modul de realizare a obiectivelor „Strategiei judeţene în domeniul protecţiei copilului” împreună cu celelalte servicii/birouri/ compartimente, privind reducerea numărului de copii din centrele de plasament prin reintegrarea în familia naturală, prevenirea instituţionalizării, reducerea duratei de şedere în instituţii;
 • verifică modul în care sunt întocmite şi aplicate proiectele individualizate pentru o îngrijire personalizată a copilului;
 • controlează dezvoltarea armonioasă şi menţinerea unui climat corespunzător în unităţile din subordine;
 • elaborează rapoarte şi propuneri către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad cu privire la organizarea şi funcţionarea sectorului de care este responsabil;
 • reprezintă D.G.A.S.P.C. Arad în toate situaţiile în care este nevoie numai prin delegare aprobată de Directorul general.
 • coordonează şi prelucrează activitatea serviciilor care asigură protecţia drepturilor persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap şi a persoanelor adulte fără adăpost, din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad aflate în subordine;
 • verifică şi controlează modul de realizare a obiectivelor „Strategiei judeţene în domeniul protecţiei persoanei adulte aflate în dificultate” împreună cu celelalte servicii/birouri/compartimente;
 • colaborează cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor şi centrelor din subordine pentru buna organizare şi funcţionare a acestora;
 • analizează şi propune modalităţi de îmbunătăţire a activităţii, a organizării şi funcţionării centrelor aflate în subordine.

      COD.3. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

 • repartizează atribuţiile şi responsabilităţile privind activitatea profesională a şefului Serviciului Contabilitate, a Biroului Achiziţii Publice, a Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale;
 • verifică toată documentaţia pentru bunurile ce urmează a fi casate, urmărind termenul de casare al acestora;
 • exercită controlul financiar – preventiv asupra tuturor documentelor ce impun o astfel de viză conform prevederilor din dispoziţia CFP;
 • verifică legalitatea, realitatea, eficienţa şi eficacitatea cheltuielilor efectuate şi ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile, propunând sancţiuni şi măsuri disciplinare în cazul constatării de abateri;
 • asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar – contabile a unităţii;
 • organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;
 • aprobă documentele privind activitatea economică;
 • angajează unitatea prin semnătură, alături de directorul general în toate operaţiunile patrimoniale;
 • participă la organizarea sistemului informatic financiar-contabil, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabile;
 • asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de introducerea tehnicii de calcul a lucrărilor în domeniul financiar-contabil;
 • asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evenimentelor gestionate;
 • exercită controlul intern asupra activităţilor supuse acestui control pe care îl delegă în centre şi contabililor, verifică procesele verbale încheiate, propune măsuri şi sancţiuni în funcţie de cele constatate;
 • se asigură de întocmirea formelor necesare introducerii în plată pentru drepturile băneşti şi facilităţile stabilite prin legislaţia în vigoare a dosarelor adulţilor şi minorilor cu handicap;
 • asigură întocmirea corectă a documentaţiei necesare pentru realizarea achiziţiilor publice ;
 • verifică realizarea documentaţiei tehnice, de către Serviciul Tehnic Administrativ, Sănătate și Securitate în Muncă pentru reparaţii curente, investiţii sau reparaţii capitale.

COD 1.1 SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

Activitatea Serviciului Juridic-Contencios, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad. Şeful de serviciu răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului.

 

Serviciul Juridic-Contencios are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • întocmeste documentaţia repartizată, formulează şi susţine cereri şi apărări, declară căi de atac, conform prevederilor legale, în dosarele privind litigiile pe care le are Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad cu persoanele fizice sau juridice, către autorităţile publice înfiinţate şi constituite conform legii, inclusiv către autorităţile judecătoreşti;
 • întocmeşte actele/înscrisurile repartizate, sesizează şi reprezintă D.G.A.S.P.C. Arad în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti competente, în toate procesele/cauzele, care i s-au repartizat, pe care le are instituţia cu persoanele fizice sau juridice, indiferent de obiectul acestora, arătând poziţia instituţiei conform legii;
 • întocmeşte actele/înscrisurile repartizate şi reprezintă D.G.A.S.P.C. Arad în faţa tuturor autorităţilor publice înfiinţate şi constituite conform legii;
 • depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului care are dreptul la o măsură de protecţie şi a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin înregistrarea tardivă, în cazurile repartizate;
 • asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei, în conformitate cu Constituţia şi legile ţării;
 • ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină realizarea acestora, în conditiile şi procedurile prevăzute de lege;
 • verifică din punct de vedere juridic legalitatea actelor repartizate;
 • face propuneri scrise prin adrese, cereri, referate, sesizări și memorii către conducerea instituţiei, cu privire la orice acte pentru care se solicită, soluţionarea acestora de către Serviciul Juridic Contencios sau poziţia serviciului vis-à-vis de acestea, conform legii;
 • întocmeşte şi formulează răspunsuri, conform legii, la adrese, cereri, sesizări, petiţii, contestaţii, memorii şi orice alte acte repartizate, după care le înaintează conducerii instituţiei, conform legii;
 • avizează şi semnează acte cu caracter juridic numai pentru aspectele strict juridice ale actelor, nu se pronunţă asupra aspectelor sociale, psihologice, economice, tehnice sau de altă natură;
 • întocmeşte şi semnează dispoziţii şi decizii ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad, în cazurile în care acestea se predau Serviciului Juridic Contencios spre soluţionare şi se repartizează în acest sens de către şefii ierarhici superiori, respectiv directorul general al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • avizează pentru legalitate dispoziţiile şi deciziile directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad, în cazurile în care acestea se prezintă Serviciului Juridic Contencios, în acest sens;
 • întocmeşte, semnează şi avizează, atunci când se repartizează, dispoziţiile şi deciziile directorului general, în vederea respectării interesului superior al copilului şi realizării drepturilor copilului, conform legii;
 • întocmeşte, semnează şi avizează, atunci când se repartizează, dispoziţiile şi deciziile directorului general, repartizate spre soluţionare, în vederea realizării drepturilor persoanelor cu handicap, conform legii;
 • întocmeşte, semnează şi avizează, atunci când se repartizează, dispoziţiile şi deciziile directorului general referitoare la raporturile de muncă ale personalului contractual şi ale funcţionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C Arad, conform legii;
 • întocmeşte, semnează şi avizează, atunci când se repartizează, convenţiile, contractele, protocoalele, parteneriate şi actele adiţionale pe care le încheie D.G.A.S.P.C. Arad cu persoanele fizice sau/şi persoanele juridice legal înfiinţate şi constituite, conform legii;
 • sesizează instanţa de judecată competentă şi reprezintă instituţia în faţa acesteia, în situaţia în care se consideră de către instituţie că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru decăderea totală sau parţială a părinţilor ori a unuia dintre ei, din exerciţiul drepturilor părinteşti, pentru instituirea, încetarea, menţinerea sau/şi înlocuirea măsurilor de protecţie specială şi alternativă precum şi pentru reintegrare, după caz, conform legii;
 • acordă Comisiei pentru Protecţia Copilului (C.P.C.) Arad, la cererea acesteia, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;
 • acordă copilului capabil de discernământ şi persoanei adulte, asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;
 • asigură informarea salariaţilor D.G.A.S.P.C. Arad, cu privire la actele normative în vigoare și la publicarea acestora în monitorul oficial, acte care reglementează activitatea specifică instituției;
 • întocmeşte rapoarte de activitate la dispoziţia şi solicitarea şefilor ierarhici superiori.

Conform organigramei și statului de funcții ale D.G.A.S.P.C. Arad, Serviciul Juridic Contencios exercită următoarele competențe:

 • se subordonează directorulului general al D.G.A.S.P.C Arad;
 • se supune controlului directorulului general al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • reprezintă D.G.A.S.P.C. Arad numai prin delegare sau/şi împuternicire de către directorul general;
 • colaborează cu directorii generali adjuncţi, serviciile, birourile, compartimentele şi centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • colaborează cu autorităţi şi instituţii publice centrale și locale, respectiv, judecătorii, tribunale, curţi de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă aceste instanţe, inspectorate judeţene de poliţie precum şi cu alte direcţii, agenţii, case şi servicii, înfiinţate şi organizate în condiţiile legii, cu personalitate juridică;
 • colaborează cu persoane juridice private, respectiv, asociaţii, fundaţii precum şi alte persoane juridice private înfiinţate şi constituite în condiţiile legii;
 • deciziile în îndeplinirea atribuţiilor și competențelor de serviciu se iau în urma consultării şi cu aprobarea directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad. 

COD.1.2. SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE: 

Activitatea Serviciului Resurse Umane și Salarizare, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad. Şeful de serviciu răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului.

 

Serviciul are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • organizează şi realizează gestiunea resurselor umane, a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Arad, colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 • elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Arad si se ocupă de aducerea la cunoştinţă a acestuia către toate serviciile/ birourile/ compartimentele şi centrele din cadrul D.G.A.S.P.C Arad, în termen de trei zile de la aprobare prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad.
 • se ocupă de aducerea la cunoştinţă a Regulamentului Intern al D.G.A.S.P.C Arad către toate serviciile/ birourile/ compartimentele şi centrele din cadrul D.G.A.S.P.C Arad, sau a modificărilor intervenite pe parcurs;
 • implementează legislaţia specifică activităţii Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, privind funcţia publică, funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • asigură şi urmăreşte toate modificările privind mobilitatea personalului: încadrări, transferări, detaşări, pensionări, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu şi le comunică în termen de 10 zile lucratoare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • întocmeşte şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentaţia necesară în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, asigură secretariatul în comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor;
 • comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici documentația în vederea avizării, modificările intervenite în structura organizatorică a instituţiei, în termenele legale;
 • asigură legătura între N.F.P. și D.G.A.S.P.C. Arad pentru realizarea tuturor problemelor legate de funcţiile publice pentru aparatul de specialitate şi răspunde de exactitatea datelor transmise, conform prevederilor legale;
 • realizează baza de date privind funcţiile publice şi funcţionarii publici pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. ARAD, prin utilizarea portalului de management al funcţiilor publice;
 • stabileşte nivelul de salarizare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei și îl actualizează ori de câte ori se impune prin reglementări legale;
 • întocmeşte grilele de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, conform prevederilor art. 11 și ale art. 38 din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publiceşi le supune aprobării în plenul Consiliului Judeţean Arad;
 • asigură transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017;
 • coordonează activitatea prin care se promovează în funcţii, clase, grade profesionale pentru funcţionarii publici, din cadrul aparatului propriu;
 • întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale, conform H.G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, modificată şi completată, pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate, răspunde de completarea şi păstrarea acestora;
 • asigură asistenţa de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici pe întreg procesul de evaluare, urmărind asigurarea stabilirii de către şefii compartimentelor a obiectivelor individuale şi a termenelor de realizare a acestora pe baza atribuţiilor stabilite în fişa postului;
 • îndrumă conducătorii compartimentelor care au în subordine debutanţi, respectiv pe îndrumătorii acestora în vederea întocmirii documentaţiei de evaluare;
 • preia la sfârşitul perioadei de debut, raportul de evaluare al șefului de serviciu din subordinea căruia își desfășoară activitatea funcţionarul public debutant, însoțit de raportul de stagiu al debutantului și referatul îndrumătorului acestuia;
 • întocmeşte dispoziţia privind numirea definitivă a funcționarului public și pregătește depunerea jurământului de credință al acestuia;
 • organizează şi asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare;
 • gestionează evidenţa performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului, în baza aprecierilor şefilor ierarhici, conform prevederilor legale în vigoare;
 • înregistrează, păstrează şi evidențiază în registre declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici din instituţie şi a personalului contractual de conducere, eliberează actul doveditor depunătorului la data depunerii declaraţiei;
 • întocmeşte Planul de ocupare al funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate, centralizează şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, spre avizare;
 • întocmeşte Planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, asigurând o bună informare asupra ofertei programelor de perfecţionare organizate de instituţii abilitate potrivit legii, comunică A.N.F.P. fondurile prevazute în bugetul anual propriu, precum şi Planul de perfecţionare profesională;
 • întocmeşte referate în vederea participării la cursurile de perfecţionare profesională a personalului din cadrul aparatului propriu, ordonanţările de plată, angajamentele bugetare şi propunerile de angajare a cheltuielilor privind aceste cursuri;
 • acordă asistenţa de specialitate, şefilor compartimentelor din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Arad la întocmirea fişelor de post;
 • ține evidenţa fişelor de post pentru salariaţii din cadrul serviciului;
 • întocmeşte referatul şi dispoziţia privind reluarea activităţii pentru persoanele care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani după caz, precum şi pentru cei care îşi reiau activitatea după încetarea concediului pentru incapacitate temporară de muncă;
 • asigură întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul contractual nou angajat, le înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă aceste date în termenele stabilite de prevederile legale;
 • întocmeşte şi gestionează dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei;
 • întocmeşte dispoziţii de încadrari, pensionări, suspendări şi încetări ale raportului de serviciu, precum şi dispoziţii de numire pentru persoanele desemnate să participe în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor pentru aparatul de specialitate;
 • urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru personalul din cadrul instituţiei, întocmeşte documentaţia necesară pensionării şi o depune la Casa Judeţeană de Pensii în vederea stabilirii drepturilor de pensie (limita de vârstă, anticipată, anticipată partială, urmaş, invaliditate);
 • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli furnizând datele necesare;
 • întocmeşte lunar statul de personal cu modificările intervenite;
 • întocmeşte statul de funcţii şi organigrama pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Arad şi le supune aprobării în plenul Consiliului Judeţean Arad, anual sau ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică, conform prevederilor legale;
 • întocmește procedurile operaționale de lucru specifice serviciului;
 • întocmeşte documentaţia necesară privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în regim contractual, respectand condiţiile de participare la concurs şi termenele stabilite, conform prevederilor legale;
 • urmăreşte evidenţa programării concediului de odihnă, precum şi situaţiile de rechemare din concediu pentru personalul din aparatul de specialitate;
 • vizează cererile de concediu de odihnă, în vederea acordării numarului de zile cuvenite, conform programării anuale depuse la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare;
 • ține evidenţa concediilor de odihnă, concediilor fără plată, concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaţilor, a zilelor calendaristice de boală şi a altor tipuri de concedii;
 • întocmeşte semestrial dări de seamă privind cheltuielile cu salariile, numărul şi structura personalului din aparatul propriu al instituţiei;
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse umane;
 • vizează graficele de activitate lunare privind programarea personalului din centre în vederea aprobarii acestora de către directorul general;
 • asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 • implementează prevederile Ordinului SEG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, precum şi Standardul ISO 9001/2015.
 • înregistrează și ține evidența cererilor privind eliberarea de adeverințe de vechime în muncă pentru persoanele pensionate, foști angajați ai instituției;
 • întocmește și redactează adeverințele privind sporurile acordate foștilor angajați ai instituției, actualmente pensionari;
 • comunică și eliberarează adeverintele persoanelor în cauză;
 • întocmește statele de plată lunare privind drepturile salariale pentru personalul din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad şi a declaraţiei 112 si 100;
 • verifică calculul salarial pentru a asigura corectitudinea acestuia;
 • întocmește centralizatoarele lunare de salarii;
 • întocmește și eliberează fluturașii de salarii;
 • întocmeşte și transmite lunar documentaţia privind declaraţia M 500 a A.N.A.F;
 • întocmește situația statistică privind fondul de salarii lunar;
 • întocmește situația lunară către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • eliberează, la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime, etc);
 • întocmește și eliberează adeverințele de salarizare pentru personalul D.G.A.S.P.C. Arad, adeverințe necesare pentru: spitalizare sau medicul de familie, obținerea indemnizației de somaj, obținerea indemnizației de creștere a copilului, obținerea unui credit bancar, etc.
 • reţine şi virează cotizaţia salariaţilor la fiecare sindicat constituit la nivelul instituţiei;
 • reţine şi virează popririle pe salarii şi a ratelor Casei de Ajutor Reciproc;
 • întocmește borderourile necesare pentru instituțiile bancare;
 • întocmește borderoul cu concedii medicale pentru Casa de Sănătate Arad;
 • solicită lunar Casei Naționale de Sănătate decontarea concediilor medicale;
 • reține și calculează din salariu, garanţiile personalului care gestionează valori materiale şi băneşti cu respectarea normelor legale;
 • întocmește și eliberează adeverințe pentru:

               – obținerea de către angajați a creditelor bancare;

         – întocmește și eliberează adeverințe și alte documente necesare completării dosarului privind îngrijirea copilului până la vârsta de doi, respectiv trei ani;

 • eliberează adeverințe pentru întocmirea dosarului de indemnizație de șomaj.
 • calculează și completează valoarea certificatelor medicale în conformitate cu legislația în vigoare;
 • întocmește dosare personale pentru stabilirea deducerilor la calculul impozitului pe venit, conform legislației în vigoare;
 • acordă viză C.F.P. pentru dispozițiile emise privind personalul din cadrul instituției;
 • acordă viză C.F.P. pentru statele de plată;
 • acordă viză C.F.P. pentru ordonanțări de plată privind anumite cheltuieli.ale centrelor și aparatului propriu și pe ordinele de deplasare;
 • arhivează anual documentația specifică;
 • respectă dispoziţiile Regulamentului intern al D.G.A.S.P.C. Arad.

COD 1.3 SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELAȚII ONG 

Activitatea Serviciului Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al DGASPC Arad. Şeful de serviciu răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului.

 

Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG are următoarele atribuţii şi competenţe în următoarele domenii:

 • al elaborării de strategii, proiecte și al colaborării cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale;
 • în domeniul monitorizării indicatorilor sociali;
 • în domeniul administrării / întreținerii sistemului IT al D.G.A.S.P.C Arad, așa cum sunt ele descrise mai jos:

 

 1. În domeniul elaborării de strategii, proiecte și al colaborării cu autoritățile

administrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale

 • Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/ înfiinţării de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate;
  • identifică  fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate;
  • studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile;
  • elaborează cererea de finanțare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri;
  • înaintează documentaţia forurilor competente;
  • implementează proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este partener;
  • monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare;
  • întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare;
 • evaluează nevoile sociale la nivel judeţean şi propune soluţii pentru rezolvarea problemelor identificate;
  • identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte măsurile necesare pentru soluţionarea acestora;
  • cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei sociale
 • elaborează strategia judeţeană în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate;
  • studiază strategiile din domeniu precum și cele conexe, stabileşte obiectivele şi indicatorii de realizare;
  • propune spre aprobare Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale;
  • colaborează cu autoritățile administrației publice locale, instituții relevante în domeniul social și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și implementarea strategiei județene;
  • coordonează implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale;
  • realizează, în colaborare cu cei implicați, planurile anuale de implementare a strategiei județene;
  • evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activităţile anuale;
 • întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.;
  • culege informaţii necesare pentru realizarea materialelor;
  • întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.
 • participă la organizarea diverselor activităţi ale instituției (seminarii, conferinţe, etc.), în domeniul său de activitate;
  • culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale;
  • organizează  activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale (propune și contactează colaboratorii, parteneri și participanții, propune programul de derulare și modul de realizare a acestuia);
  • studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în funcţie de eveniment.
 • contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale D.G.A.S.P.C..Arad, în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate;
 • răspunde solicitărilor înregistrate din partea diferitelor instituţii din judeţul Arad sau din alte judeţe;
 • monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în următoarele aspecte:
  • informează periodic autorităţile despre orice modificări legislative sau noutăţi în domeniul dezvoltării serviciilor sociale;
  • oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în domeniul asistenței sociale;
  • informează autorităţile cu privire la existenţa unor surse de finanţate nerambursabile în domeniul social;
  • oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale la nivel local;
  • răspunde diverselor solicitări din partea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ;
  • organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la bunele practici în asistenţa socială, dezvoltarea și finanțarea serviciilor sociale;
 • contribuie la promovarea incluziunii sociale şi a acţiunilor ce vizează antisărăcia.
  • întocmeşte Planul antisărăcie şi de promovare a incluziunii sociale;
  • întocmeşte Raportul anual privind îndeplinirea obiectivelor strategice care vizează promovarea incluziunii sociale;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
  • Informează periodic ONG-urile despre orice modificări legislative sau noutăţi în domeniul social;
  • oferă consultanţă în crearea de noi servicii, înfiinţare de fundaţii sau asociaţii, de accesare a unor fonduri nerambursabile;
  • stabilește obiectul unor parteneriate public-private în domeniul social în vederea accesării de fonduri nerambursabile sau dezvoltării sau înființării de servicii sociale;
  • răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul asistenţei sociale.
 • colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice cu care colaborează  G.A.S.P.C. Arad;
 • contribuie la coordonarea activităţii instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;
 • realizează activitatea de secretariat pentru Echipa intersectorială locală în domeniul prevenirii și combaterii exploatării prin muncă a copiilor și Echipa intersectorială locală în domeniul prevenirii violenței și combaterii violenței în familie;
 • obţine informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale;
 • distribuie materiale informative şi oferă consultanţă în probleme din domeniul social;
 • oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale la nivel local;
 1. În domeniul monitorizării indicatorilor sociali, pentru cele două domenii: copii aflați în dificultate și persoane cu dizabilități.
 2. Administrarea sistemului informatic C.M.T.I.S. – Child Monitoring and Tracking Information Sistem:
 • menţinerea legăturii cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în vederea identificării şi eliminării neconcordanţelor care apar la întocmirea rapoartelor şi în vederea perfecţionării sistemului;
 • adăugarea/modificarea serviciilor/unităţilor conform organigramei;
 • elaborarea rapoartelor;
 • elaborarea metodelor de actualizarea datelor.
 1. Actualizarea bazei de date a sistemului informatic C.M.T.I.S. (Child Monitoring and Tracking Informational System);
 2. Culegerea/centralizarea datelor necesare întocmirii tabelelor indicatorilor;
 3. Administrarea sistemului informatic D-S.M.A.R.T. (Disability- Single Management, Assessment and Reporting Tool);
 • întocmirea raportărilor beneficiarilor cu handicap neinstituționalizați și instituționalizați;
 • prelucrarea datelor ce constă în extragerea statisticilor din baza de date D-S.M.A.R.T. (Disability- Single Management, Assessment and Reporting Tool) și întomirea raportărilor pe baza datelor extrase;
 • operarea datelor persoanelor cu handicap, instituționalizați și ai asistenților personali în baza de date D-S.M.A.R.T. (Disability- Single Management, Assessment and Reporting Tool) menţinerea legăturii cu firma proiectantă;
 • modificarea/adaptarea rapoartelor rezultate din aplicaţie conform cerinţelor.

Transmiterea lor la firma proiectantă pentru a fi incluse în actualizarea unei noi  versiuni a aplicaţiei;

 • identificarea şi corectarea erorilor operatorilor;
 • instalarea versiunilor noi și salvarea bazei de date.
 1. Culegerea datelor necesare întocmirii de situații cu indicatorii în care sunt centralizate serviciile sociale oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap de către D.G.A.S.P.C Arad.

  III.     În domeniul administrării / întreținerii sistemului IT al D.G.A.S.P.C Arad

 1. Administrarea paginii de internet – www.dgaspc-arad.ro

Se încarcă documente şi informaţii specifice, se menţine legătura cu firma care găzduieşte pagina, se îmbunătăţeşte permanent aspectul site-ului.

 1. Administrare e-mail
 • se verifică permanent căsuţa poştala monitorizare@dgaspc-arad.ro, secretariat@dgaspc-arad.ro
 • mesajele se listează şi se direcţionează către registratura instituţiei;
 • se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate;
 • se administrează conturile de mail
 1. Păstrarea legăturilor cu reprezentanții firmelor pentru administrarea aplicaţiilor LEGIS și EUROLEGIS;
 2. Administrare serviciu de internet:
 • se asigură legătura cu furnizorul serviciilor de internet în vederea rezolvării problemelor tehnice apărute;
 1. Întocmirea anexei cu specificaţii tehnice a caietului de sarcini pentru achiziţionarea echipamentelor de birou şi IT;
 2. Se acordă asistenţă în domeniul IT:
 • instalare de sisteme de operare, programe, periferice;
 • montare componente: memorii, unităţi optice, periferice;
 • identificarea problemelor și sesizarea firmei de specialitate IT.

Altele:

 • scanare/prelucrare imagini şi documente;
 • inscripţionare CD/DVD-uri .                                                                                                          

COD 1.4 COMPARTIMENTUL COMUNICARE

Activitatea Compartimentului Comunicare, se desfășoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad.

Compartimentul Comunicare înființat în urma identificării nevoilor reale ale instituției D.G.A.S.P.C. Arad de informare şi comunicare urmărește eficientizarea comunicării cu beneficiarii, cu reprezentanții comunității, cu instituțiile partenere, organizații neguvernamentale și mass-media.

            Compartimentul Comunicare se află la dispoziţia publicului și mass-media cu informaţii ce vizează activitatea şi serviciile oferite de către instituţie, asigurând:

 • informarea directă a opiniei publice cu privire la facilităţile și serviciile oferite de către instituţie;
 • înregistrarea cererilor și transmiterea răspunsurilor prin care se solicită D.G.A.S.P.C. Arad informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • documentarea cu privire la serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. Arad şi schimbările legislative;
 • o permanență eficientizare în comunicarea cu beneficiarii, cu reprezentanții comunității, cu alte instituții, organizații nonguvernamentale și mass-media;
 • elaborarea și gestionarea instrumentelor de comunicare (comunicate de presă, informări și materiale de prezentare) precum şi diseminarea lor;
 • susținerea evenimențelor organizate de D.G.A.S.P.C. Arad, campanii, conferințe de presă;
 • promovarea proiectelor, strategiilor şi programelor derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad;
 • comunicarea privind activitățile D.G.A.S.P.C. Arad în mediul online, actualizarea profilului instituției pe platformele de socializare;
 • direcționarea solicitărilor către alţi furnizori de servicii, dacă este cazul.

COD 1.5 COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ

Activitatea Compartimentului Registratură, Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială, se desfășoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad.

Compartimentul are următoarele atribuții și competențe:

 • îmbunătățirea continuă a traseului informațional;
 • monitorizarea continuă a procesului de difuzare de informaţii oferite tuturor solicitanţilor, la cerere;
 • monitorizarea actelor de provenienţă externă/internă şi cu destinaţia către alte instituţii sau persoane fizice/juridice prin primirea şi înregistrarea lor în Registrul electronic de intrări-ieșiri, prin analizarea şi distribuirea lor către persoanele/serviciile implicate;
 • monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei;
 • asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, la cerere;
 • asigurarea îndrumării şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) persoanelor din afara instituţiei pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii cu care acestea se confruntă;
 • asigurarea desfăşurării programului de audienţă, precum şi planificarea şedinţelor de lucru, ale Colegiului Director şi alte comisii constituite la nivelul instituţiei, prin participare la aceste şedinţe şi prin întocmirea proceselor verbale ale acestora;
 • monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite la nivelul compartimentului, activităţii de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituţiei şi a acordurilor privind difuzarea de informaţii în formă audio, video, scrisă sau în altă formă;
 • asigurarea expedierii (prin poştă – în plic cu confirmare de primire, prin e-mail, prin fax sau poşta militară) corespondenţei instituţiei;
 • asigurarea întocmirii documentaţiei pentru managementul calităţii şi pentru controlul intern;
 • asigurarea arhivării documentelor compartimentului;
 • asigurarea participării personalului compartimentului la formare profesională cu lectori interni şi externi;
 • asigurarea aplicării ştampilei instituţiei pe semnătura directorului general;
 • asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor.

 COD 1.6 BIROUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE CONTRACTATE 

Activitatea Biroului Monitorizare Servicii Sociale Contractate, este condusă  de un şef birou  şi se desfășoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad. Şeful de birou răspunde de buna desfăşurare a activităţii biroului.

 

Biroul Monitorizare Servicii Sociale Contractate are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • punerea în executare a legilor, a celorlalte acte normative privind funcţia publică, precum şi a actelor normative specifice;
 • elaborarea listei cu propunerile instituției, cu loturile de beneficiari, în ceea ce privește oportunitatea deschiderii pentru anul următor a noi proceduri de achiziție publică de contractare de servicii sociale şi transmiterea acesteia către Consiliul Judeţean;
 • în urma luării la cunoștință a semnării contractelor de prestări servicii sociale, se solicită conducerii instituției eliberarea unei dispoziții pentru demararea procedurii de acomodare a potențialilor beneficiari cu noua locație;
 • efectuarea monitorizării tehnice şi financiare pentru contractele de prestări servicii încheiate, respectiv:
  • verificarea condiţiilor și a modului de prestare a serviciilor sociale contractate în vederea stabilirii gradului de conformitate și de îndeplinire a angajamentelor asumate conform fiecărui contract în parte;
  • verificarea încadrării cheltuielilor cuprinse în decontul lunar, în cheltuielile eligibile conform caietului de sarcini, parte integrantă din contract;
  • întocmirea unui proces verbal în care se consemnează aspectele verificate la data vizitei de monitorizare, discuțiile cu personalul angajat, cu beneficiarii, cu managerul de contract, care se atașează raportului de monitorizare din luna respectivă;
  • elaborarea rapoartelor lunare de monitorizare şi a proceselor verbale de recepţie pentru fiecare serviciu social contractat, care se înaintează către Consiliul Județean Arad prin adrese de înaintare, conform prevederilor contractuale;
 • monitorizarea transferului beneficiarilor între centrele care oferă servicii sociale contractate și centrele subordonate D.G.A.S.P.C. Arad, precum şi colaborarea cu serviciile abilitate în acest sens;
 • oferirea de îndrumare metodologică cu privire la domeniul serviciilor sociale pentru prestatorii sau posibilii prestatori de servicii sociale contractate;
 • oferirea de consiliere juridică pentru prestatorii de servicii sociale contractate, verificarea legalității diverselor contracte și a altor documente încheiate de prestatorii de servicii sociale;
 • întocmirea de materiale de prezentare a instituţiei, biroului sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.;
 • participă la elaborarea documentaţiei de atribuire necesare pentru procedurile de achiziție publică, la solicitarea Consiliului Judeţean Arad;
 • participarea la organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul de activitate al instituţiei;
 • participarea la diferite evenimente în domeniul contractării serviciilor sociale sau pe teme de asistenţă socială;
 • evaluarea nivelului de atingere a obiectivelor propuse, analizarea activităţilor desfășurate, elaborarea planurilor de acţiune şi a rapoartelor de activitate;
 • realizarea de răspunsuri la solicitările înregistrate din partea prestatorilor, diferitelor instituţii din judeţul Arad sau din alte judeţe;
 • elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea înfiinţării de noi servicii;
 • întreţinerea activităţii de corespondenţă prin poşta electronică a biroului;
 • respectarea, conform prevederilor legale în vigoare, a confidenţialității tuturor datelor şi informaţiilor primite de prestator, cu excepţia celor de interes public şi asigurarea securizarea acestor date;
 • îndeplinirea altor sarcini profesionale stabilite de către directorul general. 

COD 1.7 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Activitatea Compartimentului Audit Intern, se desfășoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad. 

Structura de audit public intern este o structură funcțională constituită la nivelul D.G.A.S.P.C. Arad  sub directa  subordonare a  directorului general al instituţiei.

Structura de audit intern este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea  Normelor generale privind efectuarea activităţii de audit  public intern şi ale Normelor  metodologice proprii pentru exercitarea activităţii de audit public intern  în cadrul Consiliului Judeţean Arad aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean  Arad nr. 148/08.04.2014.

         Obiectul de activitate al structurii de audit public intern constă în evaluarea tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Arad şi la nivelul centrelor subordonate  cu privire la  formarea şi utilizarea fondurilor publice.

Compartimentul Audit Intern are următoarele atribuţii:

 • asigură elaborarea proiectului planului multianual şi al proiectului planului anual de audit public intern, cu respectarea termenelor legale;
 • realizează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență şi eficacitate;
 • auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare dsfăşurate de entitatea publică;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemele informatice.
 • efectuează, din dispoziţia directorului general, misiuni de audit ad-hoc cu caracter deosebit;
 • realizează activităţi de consiliere menite să aducă plus valoare şi să îmbunătăţească administrarea entităţi publice, gestiunea riscului şi controlul intern;
 • asigură actualizarea planului anual de audit intern, în conditiile legii;
 • asigură informarea Consiliului Județean Arad, despre recomandările neînsuşite de către conducătorii structurilor auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;
 • asigură raportarea periodică, la cererea, structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor formulate ca urmare a desfăşurării misiunilor de audit;
 • asigură elaborarea, aprobarea şi transmiterea către Consiliul Județean Arad, a raportului anual privind activitatea proprie de audit;
 • asigură raportarea imediată, către directorul general al D.G.A.S.P.C. Arad, a neregularităţilor semnificative identificate şi a posibilelor prejudicii;
 • asigură elaborarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern;
 • colaborează cu structurile de audit public intern ierarhic superioare precum și cu alte structuri în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezentul Regulament şi prin reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate;
 • urmăreşte acoperirea necesităţilor de perfecționare profesională a personalului din cadrul structurii;
 • participă la acţiuni iniţiate şi organizate de către Unitatea Centrală Dearmonizare pentru Auditul Public Intern  pe linia instruirii profesionale şi a respectării codului de etică;
 • asigură evaluarea performanţelor profesionale ale personalului propriu;
 • urmăreşte menţinerea unui grad înalt de integritate, etică şi morală în activitatea de audit public intern;
 • urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor create şi/sau primite, conform dispoziţiilor legale;
 • asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind misiunile de audit public intern, de consiliere şi ad-hoc efectuate;
 • îndeplineste orice alte sarcini dispuse de către directorul general al D.G.A.S.P.C. Arad, sau care rezultă din legislaţia privind auditul public intern, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

COD 1.8 SERVICIUL ADOPȚII – COMPARTIMENT POSTADOPȚII

Activitatea Serviciului Adopții – Compartiment Postadopții, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al DGASPC Arad. Şeful de serviciu răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului.

 

Serviciul Adopții – Compartiment postadopții are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă;
 • asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere;
 • oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente;
 • asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului;
 • desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale;
 • introduce și actualizează informațiile despre copii și familii în Registru Național pentru Adopții;
 • asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea;
 • asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice;
 • asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege;
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei şi reprezintă instituţia în aceste cauze;
 • face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, actualizată;
 • generează liste și consemnează pașii de adopție în Registru Național pentru Adopții:
 • pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă;
 • realizează potrivirea teoretică și practică dintre copil și familie/persoană adoptatoare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;
 • sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei;
 • asistă și consiliază familiile la vizualizarea profilului copilului greu adoptabil;
 • acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;
 • supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate;
 • urmăreşte  evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul unităţii administrativ– teritoriale în care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiilor pe care le-au sprijinit;
 • în baza dispoziției nr.495/A/20.02.2017, emisă de directorul general al instituției, înaintează propuneri de acordare a indemnizaţiei cuvenite la ieșirea din sistemul de protecție a copilului, prin adopție, conform art.129, alin.4 din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, modificată prin O.U.G. nr.65/2014;
 • colaborează cu D.G.A.S.P.C. din celelalte judeţe, cu organizații nonguvernamentale și alte instituții descentralizate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin.

Activitățile specifice sunt enumerate și detaliate în Procedura Operațională  PO 32,

revizia 3.

COD.1.9 COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE

 Activitatea Compartimentului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, se desfasoară în coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad.

 

Compartimentul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • coordonarea activităţii de proiectare, documentare şi implementare a Sistemului de Management al Calităţii;
 • verificarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii, regulamentul de organizare si funcţionare;
 • participarea la elaborarea/ținerea sub control a documentelor Sistemului de Management al Calităţii;
 • coordonarea activității de instruire şi evaluare a personalului în domeniul managementului calităţii; elaborează programele de instruire şi urmăreşte eficacitatea programelor de instruire;
 • participarea la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al Calităţii;
 • analizează şi evaluarea eficienţei acţiunilor preventive / corective întreprinse;
 • stabilirea programului de audituri ale calității; planificarea auditului calității; coordonarea şi participarea la auditurile calităţii;
 • participarea la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;
 • participarea la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor;
 • analizarea rezultatelor obţinute în urma măsurării satisfacţiei beneficiarilor;
 • coordonarea/monitorizarea activităţilor privind acreditarea furnizorului de servicii sociale respectiv acreditarea serviciilor sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Arad;
 • asigură secretariatul în ceea ce priveşte implementarea Ordinului S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, la nivelul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • asigură consiliere etică şi monitorizează respectarea normelor de conduită ale funcţionarilor publici conform Legea nr. 7/2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • monitorizarea/centralizarea/raportarea implementării activităţilor cuprinse în standardele de control intern/managerial în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad.

COD.2.1 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA FAMILIE ȘI ONG

Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Copiii Aflați în Plasament la Familie și ONG, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general  adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

Serviciul Management de Caz pentru Copiii Aflați în Plasament la Familie și ONG are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • coordonează eforturile, demersurile și activitățile de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului;
 • preia dosarele copiilor cu măsură de protecție specială la familie și ONG, pentru care au fost desemnați manageri de caz din cadrul serviciului;
 • întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului, a familiei acestuia precum și a persoanei/familiei ce solicită măsură de protecție specială pentru copil și propune, după caz, stabilirea stabilirea măsurii de protecție specială;
 • identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii;
 • elaborează raportul de evaluare detaliată/complexă pentru copil și îl transmite instanțelor sau serviciilor competente;
 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea
  reintegrării în mediul său familial;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului aflat cu măsură de protecție specială la persoană/familie și ONG și a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • monitorizează familiile, persoanele și ONG-urile care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 • elaborează raportul de monitorizare a modului în care este pusă în aplicare măsura plasamentului copilului la persoana/familie, care beneficiază de alocaţie lunară de plasament, conform prevederilor art. 73 din Legea nr. 272/2004,privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și îl transmite Agenție Jedețene de Plăți și Inspecție Socială;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 • elaborează şi pune în aplicare strategii, programe, studii şi statistici necesare realizării şi implementării politicilor instituţiei şi a documentaţiei executării legislaţiei în vigoare, în domeniul funcţiei publice şi asistenţei sociale, în vederea realizării competenţei instituţiei;
 • planifică derularea procesului de management de caz pentru copiii cu măsură de protecție specială la persoană/familie și ONG, în baza rapoartului anual de activitate ce cuprinde analiza activității desfășurate, numărul și categoriile de beneficiari și a strategiei judeţene;
 • elaborează planul anual de acţiune al serviciului, ce va fi înaintat conducerii instituției pentru a fi inclus în planul anual al instituției;
 • elaborează, revizuieşte şi monitorizează implementarea procedurilor operaționale ale proceselor ce se desfășoară în cadrul serviciului, luând în considerare standardele de control intern/managerial la entitățile publice;
 • colaborează și dezvoltă parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecției copilului și oferă servicii rezidențiale pentru copil;
 • colaborează pe bază de convenţii cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 • îndeplinește alte atribuții prevăzute prin acte normative sau stabilite prin hotărârea Consiliului Județean Arad.

COD.2.2 SERVICIUL  MANAGEMENT  DE  CAZ  PENTRU  COPII – SISTEM REZIDENŢIAL   

Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Copiii – Sistem Rezidenţial, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general  adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

Serviciul Management de Caz pentru Copiii – Sistem Rezidenţial are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • desfăşoară activităţi în domeniul asistenței sociale şi protecţiei copilului în baza unor convenţii de colaborare;
 • dezvoltă relaţii cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini demersurile pentru soluţionarea cazurilor;
 • colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • întocmeşte rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C;
 • planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaintează conducerii instituției;
 • informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor;
 • acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite;
 • împlementează prevederile Ordinului S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitătilor publice;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad.
 • coordonează activitatea managerilor de caz desemnaţi pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie la D.G.A.S.P.C. Arad;
 • planifică serviciile pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil, conform planului individualizat de protecţie;
 • asigură servicii şi intervenţii pentru copil, familie/reprezentat legal şi alte persoane importante pentru copil;
 • reevaluează periodic şi ori de câte ori este cazul împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială într-un centru de tip rezidenţial şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • coordonează activităţile desfăşurate în cadrul centrelor pe care le are în subordine:
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii cu Dizabilitati;
 • Centrul de Plasament Oituz;
 • Compartimentul Case de Tip Familial-Lipova;
 • Compartimentul Case de Tip Familial-Sântana;
 • Complexul de Servicii Sociale – Ineu;
 • Centrul de Plasament – Zădăreni;
 • Centrul de tip Rezidențial – Speranța.
 • iniţiază campanii de sensibilizare faţă de drepturile şi nevoile copiilor, încurajează  incluziunea lor în societate,  prevenind discriminarea şi instituţionalizarea  acestora;
 • informează comunitatea despre  servicile de recuperare, reabilitare şi consiliere oferite copiilor cu dizabilitaţi;
 • asigură servicii de recuperare şi servicii de îngrijire, pe perioadă determinată, copilului cu dizabilităţi separat temporal de familie, în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilităţi Arad;
 • asigură accesul copiilor, pe perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregatire în vederea reintegrării sau integrării familiare şi socio-profesionale în cadrul Centrului de Plasament Zădăreni,  Compartimentului Case de Tip Familial Sântana,  Compartimentului Case de Tip Familial Lipova, Complexului de Servicii Sociale Ineu, Centrului de plasament Oituz ;
 • asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul copiilor la aceste drepturi.

 

COD.2.3 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII – ASISTENȚĂ MATERNALĂ

 

Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Copii – Asistență Maternală, este condusă  de un şef serviciu şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general  adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

Serviciul Management de Caz pentru Copii – Asistență Maternală, are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • recrutează şi identifică persoane care doresc să devină asistent maternal profesionist;
 • evaluează capacitatea solicitanţilor de a oferi îngrijire potrivită copilului care necesită îngrijire la un asistent maternal, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist;
 • evaluează psihologic familiile selectate în vederea atestării ca asistent maternal profesionist;
 • organizează cursuri de formare iniţială pentru solicitanţi în vederea atestării ca asistent maternal profesionist;
 • întocmeşte rapoarte de evaluare psiho-socio-medicală în vederea eliberării atestatului de asistent maternal profesionist, rapoarte care sunt prezentate în Comisia pentru Protecţia Copilului împreună cu dosarul solicitantului;
 • întocmeşte rapoarte de evaluare socio-medicale care sunt prezentate în Comisia pentru Protecţia Copilului împreună cu dosarul asistentului maternal profesionist, în vederea reatestării ca și asistent maternal profesionist;
 • sprijină, monitorizează şi supervizează activitatea asistentului maternal profesionist, asigurându-se că acesta este informat, în scris, acceptă şi acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia promovată de autoritatea competentă;
 • identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui asistent maternal profesionist, precum şi ale membrilor familiei acestuia;
 • informează asistentul maternal profesionist cu privire la procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau a oricăror plângeri făcute împotriva lui, precum şi sprijinul disponibil în astfel de situatii;
 • informează în scris asistentul maternal profesionist cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin acestuia cu privire la copil pe perioada plasamentului;
 • organizează cursuri de formare continuă pentru asistentul maternal profesionist, în urma identificării nevoilor de pregătire ale asistentului maternal profesionist;
 • evaluează anual activitatea fiecărui asistent maternal profesionist, conform standardelor prevăzute de lege;
 • întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia familiilor asistentului maternal profesionist;
 • asigură servicii de sprijin pentru activitatea asistentului maternal profesionist în perioada concediilor de odihnă sau în alte situaţii de urgenţă;
 • întocmeşte Convenţia de plasament pentru fiecare copil, care urmează a fi dat în plasament la asistentul maternal profesionist;
 • coordonează activităţile privind mutarea copilului în familia asistentului maternal profesionist;
 • asigură menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa acestuia;
 • monitorizează relaţia dintre copil-asistent maternal şi familia naturală a copilului (dacă este cazul);
 • întocmeşte şi actualizează statistica copiilor cu măsură de protecţie la asistentul maternal profesionist;
 • determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt;
 • acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei sale;
 • urmăreşte realizarea integrării şcolare şi comunitare a copilului şi sprijină asistentul maternal în acest proces;
 • monitorizează dezvoltarea fizică şi psihică a copilului şi modul de integrare a acestuia în familia asistentului maternal profesionist;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil;
 • acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a copilului;
 • coordonează eforturile, demersurile și activitățile de asistență socială și protectie specială desfășurate în interesul superior al copilului;
 • preia în baza evaluării inițiale beneficiarii compartimentului asistenți maternali profesioniști și elaborează documentația necesară pentru desemnarea managerului de caz pentru copiii din sistemul de asistență maternală;
 • efectuează evaluarea detaliată/complexă a nevoilor beneficiarilor compartimentului asistenți maternali profesioniști;
 • planifică serviciile pentru copil, familie/asistent maternal profesionist și alte persoane importante pentru copil concretizate în planul individualizat de protecție (P.I.P.);
 • asigură colaborarea și implicarea activă a familiei/reprezentantului legal și a copilului și îi sprijină pe aceștia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;
 • monitorizează și re-evaluează periodic progresele înregistrate, deciziile și intervențiile specializate pentru copiii din sistemul de asistență maternală;
 • întocmește și reactualizează dosarul copilului aflat cu măsură de protecție la asistent maternal profesionist;
 • reevaluează periodic și ori de câte ori este cazul împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială instituite la asistenți maternali și propune după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfăsoară activități în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și cu care D.G.A.S.P.C. Arad are convenții de colaborare,
 • dezvoltă relațiile cu comunitatea și cu alte instituții publice sau organizații ce pot sprijini părinții;
 • colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluția cazurilor, compartimentul care gestionează C.M.T.I.S.-ul, în vederea completării la zi a acestuia;
 • acționează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung prevăzute în strategia direcției, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție a copilului aflat în dificultate, după adoptarea și aprobarea acesteia, potrivit atribuțiilor ce îi revin și răspunde de obținerea rezultatelor stabilite.

 

COD.2.4 SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI CU DIZABILITĂŢI ŞI COORDONARE CENTRE

Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Adulţi cu Dizabilităţi şi Coordonare Centre, este condusă de un şef serviciu şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Adulţi cu Dizabilităţi şi Coordonare Centre, are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al adultului;
 • coordonează, controlează şi monitorizează activitatea centrelor de asistenţă şi îngrijire de tip rezidenţial adulţi , Locuinţa protejată  şi  Centrul de consiliere orientare profesională şi incluziune socială din componenţa D.G.A.S.P.C. Arad în conformitate cu Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • execută şi aplică hotărârile emise de Comisia De Evaluare A Persoanelor Adulte Cu Handicap – Arad cu privire la instituirea măsurii de protecţie speciale a persoanelor adulte cu handicap ;
 • coordonează şi monitorizează reevaluarea planului de intervenţie conform legii, sau când apar modificări semnificative ale stării psihofizice a beneficiarilor centrelor rezidenţiale împreună cu echipa multidisciplinară din centru;
 • face propuneri privind schimbarea măsurilor de protecţie socială pentru persoanele cu handicap adulte beneficiari ai centrelor rezidenţiale la propunerea specialiştilor din centru şi le prezintă Comisiei de evaluare pentru persoane adulte cu handicap
 • coordonează activităţile desfăşurate în cadrul serviciului si a centrelor pe care le are în subordine, respectiv:
 • Centrul de Consiliere Orientare Profesională Si Incluziune Socială;
 • Centrul de Integrare Prin Terapie Ocupaţională – Tabacovici;
 • Locuinţa Protejată – Ceahlău;
 • Centrul de Ingrijire și Asistenţă Pecica;
 • Centrul de Ingrijire și Asistenţă Pauliş;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Cuveşdia;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Petriş;
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Vărădia;
 • Apartament pentru Tineri.preia în baza evaluării iniţiale beneficiarii şi elaborează documentaţia necesară pentru desemnarea managerului de caz pentru adulţi din sistemul de protecţie specială;
 • efectuează evaluarea/ detaliată/complexă a nevoilor beneficiarilor direcţi.
 • planifică serviciile pentru adult, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru adult concretizate în planul individualizat de protecţie;
 • dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini demersurile pentru soluţionarea cazurilor.
 • furnizează serviciile şi intervenţiile pentru adult, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru adult;
 • asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a adultului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;
 • întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C;
 • planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaintează conducerii direcţiei;
 • planifică furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi a celor familiale prin planul individual de intervenţie (PII);
 • depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte cu dizabilități conform planului individual de intervenţie privind măsurile de asistenţă socială;
 • acordă persoanei adulte cu dizabilități asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;
 • reevaluează conform legii sau ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza asistării beneficiarilor şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a adultului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad.

COD.2.5 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI

Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului, este condusă de un şef serviciu şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului, are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială şi a specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi, precum şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum şi îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;
 • contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;
 • contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare şi reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecţie pentru copiii cu dizabilităţi din sistemul de protecţie specială; în situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu doreşte încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare şi reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al D.G.A.S.P.C. Arad ;
 • informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi;
 • coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;
 • comunică în scris, prin corespondenţă electronică sau telefonic, părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;
 • reevaluează condiţiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;
 • eliberează o adeverinţă prin care se specifică gradul deficienţei/afectării funcţionale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat, la propunerea medicului din cadrul serviciului;
 • colaborează cu Serviciul de Evaluare şi de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă psihopedagogică, în vederea respectării interesului superior al copilului;
 • colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad în vederea asigurării continuităţii serviciilor de abilitare şi reabilitare şi a tranziţiei copiilor cu dizabilităţi la viaţa de adult;
 • întocmeşte anual propuneri documentate privind înfiinţarea de servicii sociale de interes local, educaţionale şi de sănătate pentru copiii cu dizabilităţi, care vor fi cuprinse în raportul anual al D.G.A.S.P.C. Arad şi vor fi transmise Comisiei pentru Protecția Copilului.
 • Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, care are acces la dosarul integral al copilului;
 • împreună cu Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap sprijină părinţii în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

          În situaţia în care documentele de evaluare nu sunt complete, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului solicită specialiştilor transmiterea informaţiilor de completare. Dacă informaţiile nu sunt transmise în termen de 15 zile, este anunţată Comisia pentru Protecția Copilului care la rândul ei informează în scris conducerea instituţiilor pe care membrii Comisia pentru Protecția Copilului le reprezintă asupra dificultăţilor întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor sociale, educaţionale şi de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluţii.

COD.2.6 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (S.E.C.P.A.H.),  este condusă de un şef serviciu şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;
 • evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii.

De asemenea, personalul din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

 • preia, verifică şi înregistrează în registrul electronic (program D-Smart), dosarele persoanelor care solicita evaluare în vederea încadrarii în grad de handicap, contribuind astfel la întocmirea bazei de date a instituției ;
 • sprijină activitatea de arhivare a instituţiei prin constituirea la nivelul S.E.C.P.A.H, de unităţi arhivistice pentru anul precedent şi pentru anul în curs;
 • întocmeşte situaţii statistice referitoare la activitatea desfaşurată;
 • sprijină activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap în furnizarea de  informaţii persoanelor care au solicitat încadrarea în grad de handicap.                                                                             
 • colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenţei sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor convenții de colaborare;
 • dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini demersurile pentru soluționarea cazurilor;
 • colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad, pentru exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaintează conducerii direcţiei;
 • acordă persoanei adulte cu dizabilități asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;
 • implementează prevederile Ordinului S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad.

COD.2.7 SERVICIUL SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Activitatea Serviciului Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, este condusă de un şef serviciu şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției copilului și a persoanei adulte cu dizabilități în baza unor convenții de colaborare;
 • dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini demersurile pentru soluționarea cazurilor;
 • colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • întocmeşte rapoarte de activitate, statistici necesare monitorizării activităţii serviciului, semestrial, anual şi la cererea conducerii D.G.A.S.P.C;
 • planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii direcţiei;
 • informează conducerea D.G.A.S.P.C. Arad privind evoluţia cazurilor;
 • acordă beneficiarilor asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei;
 • acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia D.G.A.S.P.C. Arad, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite;
 • implementează prevederile Ordinului S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern al entităților publice;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad.

 

      În relaţia cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Comisia pentru Protecţia Copilului, serviciul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • asigură serviciile administrative și de secretariat ale Comisiei pentru Protecția Copilului (C.P.C.) și ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (C.E.P.A.H.);
 • preia şi verifică legalitatea şi conţinutul actelor depuse la dosare pentru înaintarea în C.P.C și C.E.P.A.H;
 • urmăreşte modul de aplicare a hotărârilor C.P.C. și C.E.P.A.H;
 • efectuează corespondenţa C.P.C și C.E.P.A.H;
 • transmite hotărârile C.P.C. și C.E.P.A.H. persoanelor şi instituţiilor interesate, în conformitate cu prevederile legale;
 • transmite către serviciile interesate din cadrul D.G.A.S.P.C. datele şi documentele necesare desfăşurării activităţii;
 • întreprinde demersurile necesare în vederea soluționării contestaţiilor;
 • actualizează bazele de date D-SMART și C.M.T.I.S;
 • serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul D.G.A.S.P.C.

 

 

 

COD.2.8 SERVICIUL PENTRU PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE, TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI

 

Activitatea Serviciului pentru Prevenirea Marginalizării Sociale, Trafic, Migrație și Repatrieri, este condusă de un şef serviciu şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct asistenţă socială al directorului general al D.G.A.S.P.C. Arad.

 • scopul serviciului pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migrație și repatrieri” este prevenirea marginalizarii sociale și crearea premiselor favorabile promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de copii care au săvârșit fapte penale si nu răspund penal, copii migrati, traficați, cu risc crescut de sarcină nedorită, de abandon la naștere și/sau de infecții cu boli cu transmitere sexuală.

 

 • serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migrație și repatrieri” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
 • principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale sunt următoarele:
 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 • deschiderea către comunitate;
 • asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
 • promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 • preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
 • primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • colaborarea serviciului cu alte instituții și organizații.
 • beneficiarii serviciilor sociale acordate sunt:
 • copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, copii migrați, traficați;
 • minorele gravide;
 • persoane cu risc crescut de infectare cu boli cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA, respectiv persoane care necesită servicii de contracepție;
 • copii cu dizabilități și cu tulburări din spectrul autist;
 • familia acestora;
 • condiţiile de încetare a furnizării serviciilor oferite :
  • serviciilor când cazul a fost solutionat;
  • beneficiarul are autonomie și nu se mai impune intervenția D.G.A.S.P.C Arad;
  • la cererea expresă a beneficiarului/reprezentantului legal.
 • principalele funcţii ale serviciului sunt următoarele:
 • furnizează servicii sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 • reprezintă instituția în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • realizează:

1- diagnoză socială

2- elaborare plan de intervenţie/de asistenţă, recuperare şi îngrijire

3- îndrumare către alte servicii

4- consiliere socială

5- suport emoţional

6-.management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă   socială 

 • informează beneficii, potenţialii beneficiari, autorităţile publice şi publicul larg despre domeniul său de activitate, prin:

     1- activități de informare;

     2- activități cu caracter preventiv și instructiv-educativ;

     3- elaborarea si distribuirea de materiale cu caracter informativ in cadrul institutiilor publice la nivel local;

     4- elaborarea de rapoarte de activitate;

 • promovează drepturile beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora și prevenirea situaţiilor de dificultate în care pot intra aceste categorii vulnerabile, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

      1- informare cu privire la drepturile pe care le au beneficiarii;

      2- consiliere psiho-socială;

      3- consiliere juridică;

 • asigură calitatea serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 3. terapii de integrare/reintegrare socială.;
 4. terapii de reabilitare/reintegrare socială:

 

COD.2.9 SERVICIUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ, SITUAȚII DE ABUZ, NEGLIJARE ȘI VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

Activitatea Serviciului Intervenție în Regim de Urgență, Situații de Abuz, Neglijare și Violență Domestică, este condusă de un şef serviciu şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct asistenţă socială al D.G.A.S.P.C. Arad.

      Serviciul Intervenție în Regim de Urgență, Situații de Abuz, Neglijare și Violență Domestică, are următoarele atribuţii şi competenţe:

       În domeniul prevenirii, combaterii și intervenției în regim de urgență în situații de abuz si neglijare a copilului:

 • identifică grupurile ţintă, beneficiarii şi posibilităţile de intervenţie în funcţie de atribuţiile şi capacitatea serviciului;
 • determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt;
 • acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;
 • acordă consiliere părinţilor în scopul prevenirii părăsirii în unitatea spitalicească;
 • depune diligenţele necesare în vederea reintegrării în familia naturală a copiilor părăsiţi în secția de pediatrie şi pentru care nu se impune instituirea unei măsuri de protecţie în regim de urgenţă;
 • acordă consiliere şi îndrumare copiilor şi familiilor în situaţie de risc în scopul prevenirii luării măsurii de protecţie în regim de urgenţă;
 • acordă servicii de evaluare/consiliere/interventie psihologica copiilor abuzaţi şi neglijaţi;
 • reevaluează periodic împrejurările care au stat la baza conflictului ce a generat starea de abuz/neglijare;
 • în situațiile de abuz, neglijare în care se impune, propune și instituie măsura plasamentului în regim de urgență, cu toată documentația necesară atât pentru instituirea măsurii cu acord cât și pentru ordonanță președențială;
 • asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul copilului, familiei acestuia la serviciile acordate şi la aceste drepturi;
 • identifică și ține evidența familiilor în care apar conflicte ce pot cauza violențe;
 • urmărește desfășurarea activității de prevenire a abuzului/neglijării și identifică soluții nonviolente prin legatura cu persoanele în cauză;
 • deleagă un reprezentant pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală;
 • participă prin reprezentantul serviciului la intâlnirile organizate Echipa Intersectorială Locală;
 • monitorizează respectarea drepturilor persoanelor nevoite să solicite serviciile pentru copilul abuzat/neglijat/victimelor violentei in familie;
 • intervine la solicitare, împreună cu poliţia, în familie în vederea prevenirii abuzului şi a neglijenţei;
 • colaborează cu spitalele, cu Poliţia, Jandarmeria, Poliția Locală, Direcţia publică de pază, cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate, precum şi cu toate instituţiile abilitate.

      În domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:

 • asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice;
 • monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 • fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;
 • identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
 • realizează la nivel judeţean baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
 • deleagă un reprezentant pentru a face parte din Echipa Interinstituțională pentru Violență în Familie;
 • participă prin reprezentantul serviciului la întâlnirile Echipa Interinstituțională pentru Violență în Familie;
 • elaborează şi prezintă Serviciului Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG şi la cerere necesare pentru întocmirea tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate;
 • colaborează cu spitalele, cu Poliţia, Jandarmeria, Poliția Locală, cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul violenței domestice, precum şi cu toate instituţiile abilitate.
 • acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia D.G.A.S.P.C., referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, a victimelor violentei in familie, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad.

 

COD.3.1  SERVICIUL CONTABILITATE

Activitatea Serviciului Contabilitate, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct economic al DGASPC Arad. Şeful de serviciu răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului.

    Serviciul Contabilitate are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • organizează şi conduce contabilitatea D.G.A.S.P.C. Arad potrivit normelor financiar-contabile în vigoare;
 • înregistrează cronologic toate operaţiunile de încasări şi plăţi derulate prin conturile instituţiei, aferente cheltuielilor de personal, asistenţă socială, drepturile persoanelor cu handicap, materiale, lucrări, servicii, investiţii;
 • asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale în conturile corespondente, conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură întocmirea la timp, în conformitate cu dispoziţiile legale, balanţele de verificare, situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale;
 • participă anual sau ori de câte ori este nevoie la inventarierea patrimoniului, scoaterea din funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, după caz, a bunurilor pentru care a fost aprobată operaţiunea;
 • asigură formalităţile necesare efectuării inventarelor şi/sau casărilor;
 • asigură respectarea normelor contabile cu privire la arhivarea, stocarea şi păstrarea datelor înregistrate în contabilitate prin utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor, în format electronic sau pe suport de hârtie, după caz;
 • coordonează şi îndrumă activitatea financiar-contabilă a unităţilor de asistenţă socială fără personalitate juridică, din structura D.G.A.S.P.C. Arad care au organizată contabilitate proprie până la nivel de balanţa analitică şi sintetică de verificare;
 • întocmeşte şi transmite lunar Consiliului Judeţean Arad, monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal la nivel de instituţie;
 • urmăreşte încadrarea cheltuilelilor în consumurile normate de: echipament, materiale igienico-sanitare, rechizite, jucării, transport, materiale cultural sportive şi alimente;
 • întocmeşte lista de investiţii în baza referatelor de necesitate a compartimentelor de specialitate, urmărind încadrarea valorii acestora în prevederile bugetare aprobate;
 • întocmeşte şi transmite formularele solicitate pentru funcţionalitatea sistemului naţional de raportare ForExeBug, conform specificaţiilor M.F.P;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;
 • în condiţiile legii, desfăşoară activitatea de control financiar preventiv;
 • întocmeşte costul mediu lunar/beneficiar pentru centre de copii şi/sau adulţi cu dizabilităţi;
 • întocmeşte proceduri operaţionale pentru activităţile derulate la nivelul serviciului;

 

COD.3.1.1 COMPARTIMENTUL  BUGET FINANȚE

 

     Compartimentul are următoarele atribuţii: 

 • elaborează proiectul bugetului anual al instituţiei, precum şi previziunile de buget pe termen mediu şi lung şi le supune avizării conducerii instituţiei;
 • transmite Directorului General Adjunct Economic proiectul de buget anual, pentru aprobarea acestuia de către Colegiul Director;
 • întocmeşte şi înaintează spre aprobare, ordonatorului principal de credite, repartizarea bugetului pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, după avizarea acestuia de către conducerea instituţiei;
 • urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în buget, pe surse de finanţare şi destinaţii şi informează periodic sau la solicitarea conducerii instituţiei despre modul de execuţie al bugetului de venituri si cheltuieli;
 • aplică prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale referitoare la parcurgerea fazelor de “Angajare”, “Lichidare”, “Ordonanţare” şi “Plată” a cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice;
 • operează informaţii de natură economico-financiară în sistemele informatice specifice;
 • urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate pe titluri, articole şi aliniate, ca destinaţii şi limite de cheltuieli ce nu pot fi depăşite;
 • asigură păstrarea şi arhivarea documentelor create şi specifice Compartimentului Buget Finanţe, în conformitate cu prevederile legale;
 • înregistrează angajamente în sistemul naţional de raportare ,,ForExeBug”, conform prevederilor legale în vigoare;
 • colaborează cu celelate servicii de specialitate şi structuri din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.

 

COD.3.2 BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

 

Activitatea Biroului Achiziții, este condusă  de un şef birou şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct economic al D.G.A.S.P.C. Arad. Şeful de birou răspunde de buna desfăşurare a activităţii biroului.

     În aplicarea prevederilor legale specifice referitoare la achiziţiile publice, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, are următoarele atribuţii/responsabilităţi principale:

 • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în S.E.A.P. (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 • elaborează şi, după caz, actualizează şi asigură aprobarea, conform prevederilor legale stipulate de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, pe baza referatelor transmise de servicii,centre, compartimente si birouri Programul Anual al Achiziţiilor Publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia achizițiilor;
 • primește și verifică corectitudinea referatelor de necesitate venite de la compartimentele de specialitate (serviciile, compartimentele și centrele aparținătoare D.G.A.S.P.C.), iar în cazul în care nu sunt întocmite corect le returnează solicitantului  pentru corectarea deficientelor caracteristicilor  tehnice, descriere, perioada de achiziție, cantități și prețuri);
 • centralizează referatele de necesitate;
 • pune în concordanță cu C.P.V.(Vocabularul Comun privind Achizițiile Publice), nevoile și prioritizează achizițiile;
 • stabilește procedura de atribuire aleasă precum și modalitățile de atribuire a contractului, tip de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia, mecanismul de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acesteia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale;
 • întocmește Anexa planului anual al achizițiilor și îl actualizează în urma aprobării bugetului în funcție de fondurile aprobate, îl pune spre aprobare directorului general și serviciului financiar – contabil după care îl publică în S.E.A.P;
 • răspunde de transmiterea în termenul legal a notificării în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile în S.E.A.P. a achiziţiilor directe, a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 13000 lei fără T.V.A;
 • elaborează şi după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte servicii, centre, compartimente și birouri ale autorităţii contractante, strategia de contractare, respective strategia anuală de achiziţii publice;
 • îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr.98/2016, denumită în continuare Lege;
 • realizează achiziţiile; asigură pregătirea documentelor necesare desfăşurării/ organizării achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări şi răspunde de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării;
 • asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea achiziţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
 • întocmeşte, în baza documentelor primite de la compartimentele de specialitate, contracte de achiziţie publică de furnizare, de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrărilor – pentru achiziţiile directe în trei exemplare pe care le distribuie 1 exemplar  la contabilitate, 1 exemplar  operatorului economic câstigător și un exemplar la dosarul de achiziție publică. O copie a contractului îl transmite compartimentelelor, seviciilor sau centrelor care au solicitat achiziția;
 • răspunde de desfăşurarea achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări prin cumpărare directă prin intermediul catalogului electronic disponibil în S.E.A.P;
 • va estima valoarea pentru achiziţiile iniţiate de Biroul Achiziţii Publice, inclusiv pentru respectarea regulilor de estimare prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în procesul de estimare a valorii contractelor de achiziţii publice;
 • constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 • ține corespondenţa cu celelalte servicii/birouri/compartimente/centre  din cadrul autorităţii contractante; corespondenţa va fi semnată de persoana care întocmeşte, directorul general, directorul general  adjunct economic, după caz;
 • întocmește strategia de contractare a procedurii de achiziție publică, conform pragurilor stabilite prin lege;
 • completează și actualizează  formularele  de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către D.G.A.S.P.C. Arad, numită prin  dispoziția conducătorului autorității contractante nr . 638A/ /10.03.2017;
 • ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări ca o parte a strategiei anuale  de achiziții

 

COD.3.3 SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE

 

Activitatea Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct economic al D.G.A.S.P.C. Arad. Şeful de serviciu răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului.

 

Activitatea Serviciului Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • preia cererile cu documentaţia necesară luării în evidenţă a persoanelor cu handicap în vederea acordării drepturilor băneşti şi a facilităţilor cuvenite conform legislaţiei în vigoare, iar după verificarea din punct de vedere al corectitudinii şi integralităţii dosarului prezentat, îl înregistrează în registrul de intrări al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială;colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • asigură informarea corectă, atât telefonic cât şi la sediul instituţiei, a tuturor persoanelor care solicită informaţii privitoare la drepturile stabilite de lege pentru persoanele cu handicap;
 • preia şi analizează documentaţia privind acordarea dreptului la asistent personal şi face propunerea de aprobare sau respingere a opţiunii făcute de persoana cu handicap în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru angajarea asistentului personal sau acordarea indemnizaţiei de însoţitor; Acordă avizul pentru angajarea asistentului personal sau indemnizaţiei de însoţitor persoanelor cu handicap grav;
 • întocmeşte corespondenţa în vederea rezolvării situaţiei dosarelor noi a persoanelor cu handicap pe care le preia şi pentru dosarele aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Arad, în legătura cu domeniul său de activitate;
 • colaborează cu serviciile sociale ale primăriilor în ceea ce priveşte întocmirea anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap grav ce optează pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor, cu personalul de specialitate din şcolile speciale şi şcolile normale;
 • eliberează bilete de călătorie şi legitimaţii de transport interurban şi urban persoanelor beneficiare aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Arad şi introduce în programul Sensitive biletele de călătorie interurbană şi legitimaţiile de călătorie urbană eliberate, pe baza Protocolului de colaborare, de Asociaţia Nevăzătorilor Arad, cu verificarea în paralel a corectitudinii eliberării acestora;
 • participă la procesul de inventariere a dosarelor persoanelor cu handicap, completează dosarele cu documentele noi (prelungiri, acte de identitate noi, etc.) şi ia măsuri de arhivare a dosarelor clasate (transferate în alt judeţ, decese, încetarea drepturilor, etc.)
 • verifică din punct de vedere al corectitudinii conţinutului, preluarea şi înregistrarea dosarelor persoanelor cu handicap din categoria „Minori”, „Fără venit , „Pensionari Urmaş” şi „Salariaţi”, „Nevăzători” adulţi, care necesită protecţie specială;
 • operează în programul informatic privind baza de date a persoanelor cu handicap (SENSITIVE) prelungirile, cazurile noi, transferurile, sistările la dosarele persoanelor cu handicap, precum și decesele la toate categoriile de persoane cu handicap, emiţând decizie de punere în / sistare din plată;
 • întocmeşte referate distincte în legătura cu obiectul activităţii serviciului în toate cazurile de sistări, repuneri în plată, sesizarea lipsei temeiului legal pentru plăţile efectuate necuvenit ca urmare a declaraţiile nereale ale persoanelor cu handicap sau din alte cauze, precum şi în toate situaţiile în care constată necesitatea de a se interveni în vederea remedierii unei situaţii în legătura cu dosarul persoanei cu handicap;
 • întocmeşte lunar, statele de plată şi reţineri pentru toate persoanele cu handicap aflate în termen de valabilitate, împreuna cu toată documentația primară și financiară necesară în vederea plații drepturilor persoanelor cu handicap;
 • expediază lunar, documentația prevăzută în Convenţie pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, atât pentru cele plătite prin mandat poștal cât și pentru cele achitate în conturi deschise la bănci;
 • întocmeşte dispoziţii de plată / încasare către casierie cu privire la sumele returnate de poştă ca neachitate şi care se află în contul de sume de mandat al D.G.A.S.P.C. Arad, pe baza cupoanelor întoarse şi a evidenţelor contabile scriptice existente în cadrul serviciului; semnează de întocmire aceste dispoziţii şi le prezintă pentru viza C.F.P;
 • întocmeşte referate în vederea sesizării conducerii instituţiei asupra unor situaţii ce au generat apariţia de debite în sarcina persoanelor cu handicap, datorită declarării de către acestea a unor date nereale ce au condus la calculul şi acordarea eronată a drepturilor;
 • înregistrează în contabilitate operaţiunile privind plata drepturilor băneşti şi a facilităţilor acordate persoanelor cu handicap și conduce evidența analitică a cheltuielilor bugetare pentru activitatea specifică Serviciului Evidență și Plată Prestații Sociale, conform clasificaţiei bugetare;
 • lunar, întocmește şi transmite Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C., balanţa de verificare sintetică pentru operaţiile efectuate, execuția bugetară lunară pe  tipuri de cheltuieli, inclusiv fişele de cont analitice pentru creanţe şi datorii, pentru operațiile efectuate in cadrul serviciului;
 • întocmeşte propunerile de angajamente bugetare și ordonanţările de plată ale acestora pentru toate plăţile referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap în conformitate cu specificul activităţii serviciului; lunar, pe baza înregistrărilor efectuate în evidența angajamentelor bugetare legale, întocmeşte și transmite Serviciului Contabilitate, “Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate”;
 • asigură efectuarea inventarierii faptice şi scriptice lunare a debitelor și creditelor, verificarea evidenței nominale a acestora;
 • întocmește și urmăreşte executarea bugetului, cu respectarea destinaţiei sumelor alocate;
 • asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate ;
 • dispune măsuri pentru recuperarea unor drepturi financiare acordate necuvenit, urmând toţi paşii necesari recuperării acestora, inclusiv înaintarea către Serviciul Juridic Contencios a documentaţiei necesare pentru recuperarea debitelor urmărind termenele de prescripţie şi calculând dobânzile datorate de debitori în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar;
 • întocmeşte corespondenţa în legatură cu drepturile de acordat sau acordate necuvenit persoanelor cu handicap şi urmăreşte recuperarea debitelor şi acordarea creanţelor în termenele legale;
 • pentru creditorii constataţi la inventariere ca şi decedaţi, întocmeşte corespondenţa pentru clarificarea datei decesului, în cazul în care acesta nu a fost anunţat, şi face propuneri pentru lichidarea creditului pentru sumele plătite necuvenit, cu întocmirea documentaţiei corespunzătoare;
 • preia documentaţia în vederea emiterii adeverinţelor privind acordul de plată a dobânzii la creditele contractate de persoanele cu handicap pentru achiziţionarea unui autovehicul sau adaptarea locuinţei, și emite aceste adeverinţe;
 • preia documentaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, o verifică pentru conformitate şi întocmeşte Contractul privind angajamentul de plată a dobânzii la creditele contractate cu beneficiarii care solicită această facilitate, conform art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • preia cererile persoanelor în vederea acordării rovinietelor, verifică corectitudinea şi totalitatea actelor anexate cererii şi întocmeşte centralizatorul lunar al acestor cereri pe care îl înaintează către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA;
 • preia certificatele de deces ale persoanelor cu handicap, împreună cu documentele necesare aparţinătorilor pentru ridicarea drepturilor băneşti ce li se cuvin şi întocmeşte actele de sistare şi adeverinţele pentru ridicarea sumelor cuvenite aparţinătorilor;
 • colaborează cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în temeiul Protocolului pentru transmiterea datelor referitoare la nevazătorii cu grad de handicap grav si accentuat;
 • colaborează cu Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei în ceea ce priveşte cazurile de deces a persoanelor cu handicap neanunţate de aparţinători;
 • lunar, colectează dovezile plăţii ratelor de la beneficiari şi întocmește ordonanţările pentru plata dobânzilor la creditele bancare conform art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • întocmeşte referate distincte cu privire la sistări sau acordari de restanţe în ceea ce privește drepturile stabilite de lege persoanelor cu handicap care se află în evidenţele contului de creditori sau debitori, precum şi pentru cazurile de deces;
 • verifică din punct de vedere al corectitudinii şi conformităţii cu realitatea, deconturile prezentate de furnizori pentru transportul interurban (auto şi C.F.R.);
 • întocmeşte şi transmite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Arad şi către Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități (A.N.P.D.), contul de execuţie lunară / trimestrială pentru sumele repartizate D.G.A.S.P.C. prin bugetul Consiliului Judeţean Arad de la A.J.P.I.S. Arad şi de la A.N.P.D;
 • întocmeşte lunar solicitările privind necesarul de fonduri privind acordarea drepturilor băneşti și facilităţilor privind persoanele cu handicap aflate în evidenţă, iar după aprobare îl transmite către A.J.P.I.S. Arad şi A.N.P.D;
 • colaborează cu Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG al D.G.A.S.P.C. Arad la întocmirea situaţiilor statistice solicitate de alte instituţii în legătură cu persoanele cu handicap aflate în evidenţa şi în plată;
 • răspunde de întocmirea documentaţiei în ceea ce privește implementarea şi respectarea standardelor ISO 9001:2015 la nivelul serviciului.

 

COD.3.4 SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

Activitatea Serviciului Tehnic, Administrativ, Securitate și Sănătate în Muncă, este condusă  de un şef serviciu  şi se desfășoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul directorului general adjunct economic al D.G.A.S.P.C. Arad. Şeful de serviciu răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului.

 

Activitatea Serviciului Tehnic, Administrativ, Securitate și Sănătate în Muncă are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • verificarea în teren a modului de executare al lucrărilor de reparație, conform devizelor sau situațiilor de lucrări;
 • participă la recepția parțială și finală a lucrărilor de reparații;
 • verifică stadiul de execuție al lucrărilor și urmărește termenele de execuție prevăzute în contract;
 • se ocupă de monitorizarea lucrărilor pe rol;
 • verifică documentația pentru plata facturilor ce țin de lucrările de construcții și partea tehnică;
 • recepţia clădirilor nou construite pentru D.G.A.S.P.C. Arad;
 • verificarea şi întreţinerea permanentă a clădirilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • participarea la achiziţii publice în folosul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • verifică monitorizarea eventualelor mișcari(intrări-ieșiri) din lista de patrimoniu;
 • verifică modul de recepție, depozitare și repartizare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a diverselor materiale și a obiectelor de inventar din donații;
 • verifică modul de recepționare a mijloacelor fixe și altor materiale la sediul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • urmărește situația și mișcarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • avizează din partea serviciului toate documentele serviciului care sunt supuse controlului financiar preventiv;
 • aplică viza ,,Bun de plată’’ pe documente, facturi nominalizate prin dispoziție de către directorul general;
 • asigură achiziţionarea diverselor obiecte şi materiale necesare bunei funcţionări a D.G.A.S.P.C. Arad şi a activităţilor din cadrul centrelor;
 • monitorizează desfășurarea activității de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor şi a tuturor platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, a ascensoarelor hidraulice şi electrice aflate în dotarea instituţiei în baza contractelor încheiate cu firme de specialitate;
 • coordonează activitatea gestionarului mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în gestiunea aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • coordonează activitatea conducătorilor auto, asigurând o funcționare bună și eficientă  a parcului auto al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • asigură întreţinerea curăţeniei în cadrul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea D.G.A.S.P.C. Arad;
 • participă la efectuarea inventarelor anuale a mijloacelor fixe din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;

          Persoanele desemnate din cadrul serviciului, se ocupă de activitățile specifice conform legilor în vigoare: Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările la zi prevăzute în fișa postului.

 • înregistrează și ține evidența tuturor documentelor intrate în depozitul arhivei, a celor întocmite pentru uz intern precum și a celor ieșite potrivit legii;
 • elaborează și distribuie Nomenclatorul Arhivistic;
 • grupează documentele potrivit problematicii și a termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul documentelor de arhivă;
 • urmărește evidența tuturor intrărilor și ieșirilor pe baza unui Registru de intrare-ieșire;
 • participă în cadrul comisiei de selecționare a documentelor propuse ca fiind lipsite de valoare în conformitate cu perioadele de păstrare din Nomenclatorul arhivelor;
 • urmărește modul de comportare a documentelor ce urmează a fi arhivate.
 • înregistrează și ține evidența documentelor de intrare-ieșire;
 • ține evidența facturilor de utilitați;
 • înregistrarea facturilor și evidența acestora centralizată pe contracte;
 • evidența și centralizarea pentru fiecare mașină a consumului de combustibil lunar;
 • completarea FAZ (Foaia de Activitate Zilnică) pentru fiecare mașină;
 • asigură aprovizionarea cu furnituri de birou, materiale de curațenie, carburanți auto sub formă de bonuri valorice și alte materiale necesare;
 • asigură aprovizionarea și livrarea scutecelor necesare beneficiarilor din centrele D.G.A.S.P.C. Arad;
 • comandă produsele necesare desfașurarii activității de birotică a tuturor serviciilor din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Arad;
 • urmărește termenele la care sunt onorate comenzile de către furnizori și participă la recepția mărfii.
 • în vederea implementării legislaţiei privind starea de sănătate a angajaţilor, împreună cu medicul de medicina muncii, se efectuează evaluarea riscurilor de sănătate şi securitate în muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi caracteristici locului de muncă, prin evaluarea stării de sănătate a lucrătorilor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Se emit fişe de aptitudine de către medicul de medicina muncii cu recomandări specifice acolo unde este cazul;
 • pentru efectuarea controlului medical periodic al angajaţilor, se completează fişe de solicitare, respectând planificarea anuală în care se specifică investigaţiile necesare fiecărui angajat în conformitate cu prevederile legii; se completează şi distribuie biletele de trimitere pentru fiecare angajat către cabinetele de specialitate cu care instituţia colaborează;
 • fişele de aptitudine eliberate de medicul specialist de medicina muncii, în urma controlului medical periodic, se repartizează pe centre/servicii;
 • pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor angajaţilor, se ţine o evidenţă a concediilor medicale ale angajaţilor;
 • în urma înştiinţării înregistrate de angajatele instituţiei privind existenţa unei sarcini confirmate de actul medical doveditor, se întocmesc rapoarte privind protecţia maternităţii la locul de muncă care se  înregistrează la Direcţia de Sănătate Publică şi la Institutul Teritorial de Muncă, în conformitate cu H.G.R. Nr. 537/2004 şi cu prevederile O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă,  angajatele fiind informate de măsurile de protecţie la locul de muncă ce reies din raportul întocmit de medicul de medicina muncii;
 • în cadrul campaniei de vaccinare sezonieră, se ridica de la D.S.P. dozele de vaccin antigripal, care se repartizează pe centre/servicii, şi care, în urma administrării, se raportează periodic către D.S.P;
 • conform Legii nr.319/14.07.2006, HG.nr.1425/11.10.2005, lucrătorii desemnaţi se ocupă de activităţile de prevenire si protecţie în urma deciziei emisă de angajator;
 • verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 • evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea lor;
 • verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efecutate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • evidenţa echipamentelor şi urmărirea ca verificările periodice şi dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă;
 • autorizarea privind funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale;
 • urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică (electricieni, instalatori gaze, fochişti);
 • colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor şi cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 • studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;
 • studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul G.A.S.P.C. Arad;
 • precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;
 • execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de directorul general;
 • îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de intervenţie din cadrul G.A.S.P.C. Arad;
 • îndrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte programul de instruire al acesteia;
 • execută pe baza planificării aprobate de Directorul General – controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;
 • verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul G.A.S.P.C. Arad;
 • acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Directiei generale, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea G.A.S.P.C. Arad asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;
 • participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în instituții similare din ţară şi străinătate;
 • acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite;
 • participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;
 • participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;
 • urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor D.G.A.S.P.C. Arad cu instalaţii, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale;
 • urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora;
 • face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme;
 • aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

      Asigură activitatea de dotare cu mijloace de P.S.I.urmărind:

 • să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace tehnice P.S.I. în conformitate cu Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate;
 • să ţină evidenţa mijloacelor de bază P.S.I. din dotarea D.G.A.S.P.C. Arad, să controleze prin sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, D.G.A.S.P.C. Arad;
 • să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace P.S.I. în actele de constatare a acestuia;
 • să informeze conducerea D.G.A.S.P.C. Arad asupra constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare;
 • să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de P.S.I.
 • să întocmească, după caz şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de P.S.I.;
 • să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de P.S.I;
 • întocmeşte documentaţia necesară pentru obtinerea autorizaţiilor de funcționare ale unităţilor din subordine, în domeniul de protecţie a muncii şi situațiilor de urgență.

 

 

Dispoziţii finale

 

            Art.24 Serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad vor colabora pentru a asigura protecţie şi asistenţă copilului şi adultului aflat în dificultate, în realizarea şi exercitarea corespunzătoare a drepturilor acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

            Art.25 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor serviciilor/ birourilor/ compartimentelor şi centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Arad în termen de trei zile de la aprobare prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad.

 

           

 

DIRECTOR GENERAL

ERIKA STARK