Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

Constituţia României;

Legea nr. 215/2001– Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 7/2004 privind conduita funcţionarilor publici, republicată

Legea nr. 466 /2004
privind statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 1826/2005 Strategia naţională pentru dezvoltarea serviciilor sociale

Ordin nr. 71/2004 privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea  de servicii sociale încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale

Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile copilului, republicată

Ordin nr. 18/3989/416/142/2003 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum și a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului

H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist

Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

Ordin nr. 27/2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi

Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat

Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopției și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopții

H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcționare a comisiei pentru protecţia copilului

H.G. nr. 1438/2004
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

H.G. nr. 1439/2004 privind organizarea serviciilor destinate copiului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal

H.G. nr. 1440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

Ordin nr. 132/2005, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii;

Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială / persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului

Ordin nr. 286/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;

Ordin nr. 287/2006
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

Ordin nr. 288/2006
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului

Ordin nr. 14/2007 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie

H.G. nr. 610/1990
privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare

H.G nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap

Ordin nr. 90/2002 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi

Ordin nr. 794/380/2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

O.G. nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr.1175/2005 Strategia Naţională pentru Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap

Ordin nr.246/2006 privind Standardele minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi standardele minime specifice de calitate pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 62/2007 al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace în comun de suprafaţa pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia

Legea nr. 292/2011, asistenței sociale

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare

Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare

Codul Penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare

Codul de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare

Codul fiscal

Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare

Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimuljuridic al adopției și a Regulamentului de organiyare și funcționare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopții

Ordin nr. 205 /2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

O.U.G. nr. 68 / 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa

Ordin nr. 559 / 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

Legea nr. 554 / 2004, contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 119 /1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Legea-Cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

Legea 448 modificată 08.01.2008 (criterii  handicap)