Ianuarie 2012 înseamnă pentru proiectul Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest, 1 an şi 7 luni de activitate, în judeţul Arad, prin Centrul Regional de Resurse pentru Persoane Vulnerabile Social din cadrul DGASPC Arad, proiectul începându-şi implementarea în 01. iunie 2010.

Conform metodologiei de implementare, în anul al doilea de implementare a proiectului sunt prevăzute activităţile:

  • desfăşurarea de către asistenţii socialia activităţilor pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor comunitare pentru stimularea implicării în viaţa comunităţii a grupului ţintă prin promovarea economiei sociale;
  • activităţi de informare şi conştientizare referitor la conceptul de economie socială pentru autorităţi locale/judeţene/ONG-uri, agenţi economici cu invitarea reprezentanţilor şi a persoanelor resursă identificate la: seminarii şi grupuri de lucru pentru dezbaterea de reglementări în domeniul economiei sociale pe baza studiilor, cercetărilor şi analizelor realizate, prin efectuarea studiului sociologic în baza datelor culese din aplicarea chestionarelor în primele luni de implementare a proiectului;
  • furnizarea de servicii de formare pentru 395 de persoane (conform contractului subsecvent de furnizare a serviciilor de formare) din grupul ţintă identificate în urma realizării studiilor, cercetărilor, meselor rotunde, întîlnirilor cu actorii sociali şi a intervenţiei în comunitate;
  • furnizarea de servicii de ocupare prin: informare si consiliere profesională cât şi prin mediere pe piaţa internă muncii.

Echipa proiectului este compusă din: coordonator regional-director de program, asistent manager, şef centru, consilieri, expert social, expert psiholog şi expert sociolog, contabil-economist.

Prezentare succintă a activităţilor desfăşurate în acest an

1. Activitatea 6 – Asistenţii comunitari desfăşoară activităţi pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea de servicii comunitare pentru stimularea implicării în viaţa comunităţii a grupului ţintă prin promovarea economiei sociale

Începând cu luna ianuarie 2011 consilierii au desfăşurat activitatea de dezvoltare şi îmbunătăţire a serviciilor comunitare.

Periodic au avut loc întâlniri cu persoanele resursă fie la sediul Centrului regional fie în alte locaţii: sediul primăriilor, diferitelor ONG-uri, agenţi economici, sediul DGASPC Arad. La aceste întâlniri consilierii au prezentat diferite materiale referitoare la conceptul de ”economie socială”, obiectivele şi activităţile proiectului” Organizaţiilor neguvrnamentale, agenţilo economici şi autorităţilor publice locale.

S-au efectuat demersuri pentru constituirea Grupului comunitar de dezvoltare şi îmbunătăţire a serviciilor comunitare prin promovarea economiei sociale la nivelul comunelor Buteni , Şepreuş şi Săvârşin.

2. Activitatea 7 – Activităţi de informare şi conştientizare referitor la conceptul de economie socială pentru autorităţi locale, judeţene, regionale, ONG-uri, agenti economici, cu invitarea reprezentantilor si a persoanelor resursa identificate”

Pentru informarea şi conştientizarea celor vizaţi au fost organizate seminarii în localităţile Arad, Buteni, Sântana şi Sebiş.

În luna ianuarie a anului 2011 s-a desfăşurat la Arad seminarul cu tema “Reglementări în domeniul economiei sociale” la care au participat persoanele resursă precum şi echipa de implementare a proiectului. Din prezetările şi discuţiile libere ce le-au urmat a reieşit necesitatea clarificării şi completării cadrului legislativ din domeniul economiei sociale.

În martie, în comuna Buteni a avut loc o întâlnire în cadrul căreia s-au prezentat conceptul de “economie socială” şi activităţile din cadrul proiectului, întâlnire la care au participat reprezentanţii autorităţii publice locale, persoane resursă, beneficiari şi potenţiali beneficiari cât şi echipa de implementare a proiectului pentru Regiunea Vest. Au avut loc discuţii cu primarul localităţii Buteni care şi-a exprimat dorinţa de a înfiinţa o intreprindere socială şi a solicitat sprijin pentru identificarea unor surse de finanţare.

În decursul lunii s-au desfasurat 2 seminarii cu tema- “Aspecte din raportul de analiză efectuat în cadrul proiectului”. Lucrările seminariilor au avul loc în localităţile Sântana şi Sebiş. La întâlniri au participat persoane resursă, beneficiari, potenţiali beneficiari, reprezentanţi ai autoritatii publice locale precum şi echipa de implementare a proiectului.

3. Activitatea 9 – Furnizare de servicii pentru 820 de persoane din grupul ţintă (din care: 200 romi, 20 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 150 persoane cu dizabilităţi, 200 femei, 50 de familii cu mai mult de 2 copii, 200 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat)

În vederea asigurării consilierii beneficiarilor s-au întocmit situaţii privind fiecare grup vulnerabil din care rezultă nivelul studiilor cât şi cursul pentru care beneficiarii au optat. În acest sens consilierii au informat şi consiliat beneficiarii pentru alegerea unui curs în funcţie de nivelul studiilor absolvite şi a abilităţilor personale. S-au efectuat întâlniri în localităţi din judeţ pentru recrutarea de noi beneficiari. A fost reevaluată situaţia persoanelor vulnerabile identificate şi au fost identificate noi persoane vulnerabile în vederea recrutării acestora pentru programele de formare profesionala continuă şi pentru acordare de servicii specializate de stimulare a ocupării forţei de muncă.

În acest sens au fost şi evaluaţii psihologic beneficiari, pentru evaluarea personalităţtii în vederea orientării profesionale, pentru persoanele vulnerabile identificate ca beneficiari în cadrul proiectului, în scopul oferirii de servicii de informare şi consiliere şi mediere pe piaţa internă a muncii, activitate pentru care DGASPC Arad a obţinut acreditare ca şi furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării foţei de muncă din partea Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad.

Cursurile de formare profesională au demarat în luna octombrie 2011 şi 17 au fost finalizate în anul 2011, două finalizându-se la începutul anului următor.

În funcţie de opţiunile benficiarilor şi nivelul de studii al acestora au fost selectate pentru a se derula în anul 2011, următoarele cursuri: Lucrător comercial, Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport, Operator Introducere, Prelucrare, Validare Date şi Comunicare în limba engleză. Centrele de formare, unde s-au derulat cursurile au fost: Arad, Chisineu Cris, Ineu, Pecica, Savarsin, Buteni

În anul 2011 numarul beneficiarilor cursurilor de formare este 427 indicator care reflecta depasirea numarului de cursanti prognozaţi pentru anului 2011 în contractul subsecvent de servicii, care prevedea formarea a 395 de persoane.

Şi pentru că nimic nu e mai sugestiv decât imaginile…

no images were found

Articol semnat de Elena Robotyin, expert sociolog