Date de contact

Telefon: 0257-21.00.55, int. 119 si 120

Mail: resurseumane@dgaspc-arad.ro

Resursele umane sunt asigurate prin angajare și testare, pentru a se stabili competența, experiența și abilitățile personalului. Șeful de serviciu analizează periodic sesizările cu privire la necesitatea ocupării posturilor vacante și solicită Directorului General aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante.

 • Se evidențiază posturile vacante care sunt solicitate pentru a fi scoase la concurs și se comunică Agenției Județene de Ocupare a Forțelor de Muncă după care se publică și se afișează cu cel puțin 30 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susținerea concursului:
  • condițiile privind studiile absolvite necesare ocupării funcției respective
  • vechimea necesară ocupării postului
  • tematica propusă pentru concurs avizată de directorul general
  • actele necesare pentru dosar
  • data și locul susținerii concursului
 • Șeful serviciului resurse umane va fi secretarul comisiei, care răspunde de:
  • buna organizare și desfășurare a concursului
  • de respectarea de către fiecare candidat a condițiilor de studiu și a altor condiții prevăzute de lege
 • Preluarea dosarelor, verificarea autencității actelor și valabilitatea acestora.
  • Dosarul pentru ocuparea unei funcții contractuale este compus din:
   • cererea de înscriere a candidatului
   • copii de pe actele de studii
   • copii de pe actele de identitate
   • recomandarea de la ultimul loc de muncă
   • curriculum vitae
   • adeverință privind starea de sănătate a candidatului
   • avizul psihologic și avizul psihiatric în cazul persoanelor care vor lucra în domeniul protecției copilului
   • cazierul judiciar
   • copie de pe cartea de muncă
 • Întocmirea tabelului cu dosarele admise pentru concurs și afișarea cu 5 zile înainte de examen
 • Se pregătesc foile ștampilate în vederea susținerii probei scrise.
 • După susținerea probei scrise se va întocmi și afișa tabelul cu candidații care au promovat proba scrisă și vor susține și interviul
 • Rezultatul concursului se va consemna într-un proces verbal semnat de toți membrii comisiei de examinare
 • Afișarea rezultatului final după susținerea interviului.

Candidații admiși se vor prezenta la serviciul resurse umane unde se va încheia contractul individual de muncă, se va întocmi carnetul de muncă și se vor înregistra în Registrul de evidență a salariaților.

Pentru examenele de ocupare a funcțiilor publice, după stabilirea funcțiilor publice vacante, se solicită avizul în vederea organizării concursului după care se comunică la Monitorul Oficial. După publicarea posturilor vacante în M.O., se afișează la sediul direcției bibliografia și condițiile de participare la examen.

Toata procedură se desfășoară în conformitate cu Hot. nr. 611/2008. După selecția dosarelor se afișează cu 5 zile înainte de examen , tabelul cu dosarele admise pentru concurs. Se pregătesc materialele pentru concurs prin ștampilarea tuturor paginilor în partea stânga sus. După proba scrisă se întocmește proces verbal și se afișează tabelul cu persoanele admise. La interviu se întocmește o fișă de interviu individuală după care se întocmește procesul verbal final de interviu. Se face suma punctajului celor două probe, se întocmește procesul verbal final și se afișează tabelul cu persoanele admise și respinse în urma concursului.

 • Se transmite A.N.F.P. procesul verbal final.
 • Inspectorul de resurse umane, în urma punctajului obținut la rezultatele finale ale examenului, consemnat în procesul verbal final, stabilește salariul de încadrare pentru fiecare persoană contractuală care va fi angajată.
 • Pentru funcționarii publici se întocmește dispoziția de numire în funcția publică (DNFP) și se înregistrează în registru dispoziții interne (RDI).
 • Funcționarul public depune jurământul de credință și completează declarația de avere și declarația de interese completându-se astfel dosarul profesional.
 • În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, inspectorul desemnat cu responsabilitățile de păstrare a dosarului personal, va pastra o copie de pe dosarul profesional și va înmâna dosarul profesional, pe bază de semnatură, funcționarului public.
 1. Persoana promovată în urma examenului susținut în vederea ocupării postului vacant, în termen de 15 zile de la data susținerii examenului se prezintă la serviciul resurse umane și semnează contractul individual de muncă (CIM) și fișa postului (FP). Un exemplar din fișa postului rămâne la dosarul personal, un exemplar se transmite șefului ierarhic superior angajatului și un exemplar rămâne la persoana în cauză.
 2. Inspectorul resurse umane comunică ANFP, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici.
 • Contractele de muncă se înregistrează în registrul contracte muncă (RCM), înregistrare care se transmite către Inspecoratul Teritorial de Muncă iar dispozițiile de numire în funcție publică se înregistrează în registru evidență funcționari publici (REFP).
 • Pentru persoana contractuală se întocmește dispoziția de încadrare (DI) și se înregistrează în RDI.
 • Pentru asistenții maternali profesioniști contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului.
 • Se înregistrează în registrul unic de evidență și se transmite on-line către ITM;
 • Inspectorul de resurse umane calculează și urmărește vechimea în muncă a personalului încadrat privind acordarea sporului de vechime și a concediului de odihnă pentru personalul angajat din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad
 • Inspectorul resurse umane distribuie fișele de evaluare a performanțelor profesionale (FEVP) anuale ale angajaților, șefilor de serviciu și urmărește procesul de evaluare a peformanțelor profesionale pentru unitatea repartizată
 • La solicitările de suspendare ale contractului de muncă sau raportului de activitate, înregistrează în carnetele de muncă perioada solicitată de suspendare a activității. În situațiile în care perioada concediului de boală depășește 30 de zile se va consemna în carnetul de muncă perioada de suspendare. De asemenea, în momentul în care angajata rămâne în concediu de maternitate se procedează la suspendarea CIM sau a raportului de activitate, după caz.
 • În situația în care angajatul solicită încetarea CIM sau a raporturilor de activitate se întocmește dispoziția de încetare a activității, se completează nota de lichidare.
 • Anual se elaborează proiectul planului de ocupare al funcțiilor publice care se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării de către Consiliul Județean Arad.