Tel./Fax: 0257-210.035, 210.055, int. 109

E-mail: juridic@dgaspc-arad.ro

Compartimentul juridic-contencios s-a înfiinţat odată cu înfiinţarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Arad. În timp, a suferit mai multe transformări în funcţie de organizarea şi funcţionarea instituţiei.

Beneficiari

Activitatea profesională desfăşurată de către compartimentul juridic se adresează tuturor categoriilor de beneficiari în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor cu  handicap şi vîrstnice, precum şi persoanelor fizice şi juridice care formulează diferite petiţii.

Atributiile compartimentului juridic

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR

 • petiţia adresată DGASPC Arad, înregistrată la secretariat, registratură şi relaţii cu publicul, ajunge în cadrul compartimentului juridic unde e studiată de către specialiştii compartimentului;
 • se formulează răspunsul în termen de timp legal, şi se înaintează compartimentului secretariat, registratură şi relaţii cu publicul unde e înregistrată,  semnată de către directorul general şi expediată

FORMULAREA UNOR ACTE CĂTRE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE DE DREPT PUBLIC ŞI PRIVAT

 • ca urmare a dispunerii de către directorul general prin rezoluţia scrisă de
 • acesta pe documente;
 • la solicitarea scrisă a serviciilor, birourilor, compartimentelor şi centrelor din cadrul DGASPC Arad prin cerere sau adresă expresă în acest sens ori ca urmare a analizei dosarelor pe care le înaintează către compartimentul juridic;
 • din proprie iniţiativă în cazul în care apreciem că este necesar acest fapt.

ÎNTOCMIREA ŞI AVIZAREA contractelor, convenţiilor, dispoziţiilor, deciziilor, protocoalelor şi actelor adiţionale

ÎNTOCMIRE ŞI AVIZARE ACŢIUNI ÎN JUSTIŢIE

 • acestea se realizează în urma predării-primirii sau repartizării documentelor către compartimentul juridic;
 • aici se studiază conţinutul documentelor, se întocmesc şi se formulează acţiunile care se avizează de către compartimentul juridic;
 • se înregistrează la compartimentul secretariat, registratură şi relaţii cu publicul şi sunt semnate de către directorul general;
 • ultima etapă e depunerea de către reprezentanţii compartimentului juridic la autorităţile judecătoreşti competente sau trimiterea de către compartimentul  secretariat, registratură şi relaţii cu publicul prin corespondenţă, după caz

PROCEDURA ÎN FAŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI CA URMARE A DEPUNERII ACŢIUNILOR

 • compartimentului juridic i se repartizează citaţia;
 • la data la care am fost citaţi un reprezentant al compartimentului juridic se prezintă în instanţă. În cadrul procesului reprezentantul compartimentului juridic susţine cererile formulate, apărările, invocă excepţiile sau solicită respingerea acestora, după caz, pune concluzii pe fond;
 • după comunicarea sentinţei/ deciziei se citeşte;
 • se pregăteşte definitivarea acesteia sau se declară calea de atac prevăzută de lege;
 • dacă nu se declară calea de atac, se pregăteşte definitivarea sentinţei prin completarea unei cereri către preşedintele instanţei a cărei sentinţă/decizie se solicită a fi definitivată, se anexează taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar;
 • se depune sentinţa/decizia la registratura instanţei;
 • după definitivarea sentinţei/deciziei se ridică de la arhiva instanţei de către reprezentantul compartimentului juridic;
 • sentinţa/decizia definitivă se predă sub semnătură către serviciul care a sesizat compartimentul juridic, iar o copie a acesteai se depune la dosarul cauzei, dosar aflat la compartimentul juridic;
 • dosarul cauzei, rămâne la compartimentul juridic în vederea arhivării în condiţiile legii

REPREZENTAREA DGASPC  ARAD ÎN JUSTIŢIE ŞI ÎN FAŢA ALTOR AUTORITĂŢI

ASIGURĂ ASISTENŢĂ JURIDICĂ DE SPECIALITATE Comisiei pentru Protecţia Copilului, COPILULUI ŞI PERSOANEI ADULTE ÎN LIMITELE ŞI COMPETENŢELE LEGALE

 • prin repartizarea sau depunerea la compartimentul juridic a înscrisurilor prin care se solicită asigurarea asistenţei juridice de specialitate;
 • se studiază de către compartimentul juridic solicitarea scrisă;
 • se întocmeşte şi formulează răspunsul prin care se acordă asistenţa;
 • răspunsul se trimite la înregistrat la compartimentul secretariat, registratură şi relaţii cu publicul, după care un exemplar se întoarce la compartimentul juridc iar celălat exemplar se depune în mapă sau se trimite, după caz;
 • compartimentul juridic asigură şi consultană juridică în cazul solicitării unor audienţe sau în cazul în care se prezintă solicitantul personal

VERIFICĂ  DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC LEGALITATEA ACTELOR

EFECTUEAZĂ DEMERSURI PENTRU REALIZAREA CREANŢELOR ŞI OBŢINEREA TITLURILOR EXECUTORII ÎN FAVOAREA DGASPC ARAD

 • se prezintă compartimentului juridic documentele care justifică solicitarea pentru realizarea creanţelor şi obţinerea titlurilor executorii;
 • după verificarea acestora se preiau de către compartimentul juridic;
 • se studiază de către compartimentul juridic;
 • se întocmesc şi formulează înscrisurile necesare demarării procedurilor;
 • aceste înscrisuri se dau la înregistrat şi semnat;
 • se înaintează către autorităţile competente, prin notificare, adresă, respectiv către autorităţile în cauză, instanţe judecătoreşti, executor judecătoresc;
 • după realizarea şi obţinerea acestor creanţe se predau documentele serviciului financiar contabil pentru încasarea sumelor cuvenite