Compartimentul EVIDENTA SI PLATA PRESTATII SOCIALE

Adresa: Arad, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cam. 21- 30; Tel. / Fax: 0257-210.055, interior 117

E-mail: caspd_df@dgaspc-arad.ro

 

Program de lucru cu publicul

Luni – joi 8-16.30

vineri 8-14

Camera 30 : – preluarea si inregistrarea documentaţiei necesare pentru luarea in evidenta a persoanelor cu handicap pentru prestatiile sociale si alte drepturi stabilite prin Legea nr.448/2006 si care se acorda de catre DGASPC Arad;

 • informarea beneficiarilor cu privire la drepturile stabilite prin lege, în funcţie de gradul de handicap;
 • eliberarea legitimatiilor de calatorie cu mijloace de transport in comun urban si a biletelor de calatorie gratuite pentru transportul interurban atit pentru persoanele cu dizabilitati cit si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora;
 • eliberarea avizelor pentru angajarea de catre Primarii a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau pentru acordarea indemnizaţiei de insotitor;

Camera 21:

–      verificarea si punerea in plata a dosarelor persoanelor cu handicap aflate in familii, pentru drepturile stabilite de legislatia in vigoare;

–   preluarea documentatiei cu privire la scoaterea din plata inainte de termen a dosarelor persoanelor cu handicap;

–       Preluarea documentelor aditionale prezentate de beneficiari pentru completarea dosarului (schimbari ale actelor de identitate, ale adresei, ale modalitatii de plata preferate, etc);

–     relatii cu publicul – informatii referitor la drepturile cuvenite persoanei cu handicap si familiei / apartinatorilor acesteia conform legii;

 • decontarea transportului interurban conform Legii 448/2006;
 • incheierea contractelor pentru plata dobanzii la creditele contractate de persoanele cu handicap pentru cumpararea unui autoturism sau adaptarea locuintei, preluarea dovezilor lunare de plata a ratelor si efectuarea platilor pentru dobanda lunara;
 • reordonantarea, prin casierie, a drepturilor returnate de Posta ca fiind neachitate beneficiarilor persoane cu handicap;
 • preluarea cererilor si eliberarea rovinietelor gratuite emise de CNADR;
 • emiterea imputernicirilor pentru mostenitorii persoanelor cu handicap;
 • activitati de natura financiar-contabila si statistica cu privire la sumele destinate acordarii dreptuilor conform Legii 448/2006

 

 1. Legislaţie în baza căreia funcţionează şi pe care o aplică CEPPS:
 • Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
 • G nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006
 • Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 62/2007 pentru aprobarea instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia
 • Legea nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • G. nr. 610 / 1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor
 • Legea 500/2002 a finantelor publice
 • Legea 82/1991 a contabilitatii, actualizata

Beneficiari

Serviciile oferite de către personalul compartimentului se adresează tuturor categoriilor de persoane cu handicap – copii, adulţi cu handicap şi nevăzători, precum şi  aparţinătorilor acestora şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

Acte necesare la dosar

Pentru dosare  noi

 • Cerere tip
 • Certificat de încadrare in grad de handicap original
 • Acte de stare civilă beneficiar ( certificat nastere, casatorie, carte de identitate)
 • Dispoziţia de curatela şi BI/CI curator (daca este cazul)
 • Declaraţie pe proprie raspundere, autentificata la notar, cu privire la venituri
 • Decizie de pensionare / adeverinţă salariat  (dacă este cazul)
 • Pentru minori – adeverinţă de la şcoală referitor la regimul de frecventare a cursurilor (regim intern sau de zi)

Pentru prelungirea dosarului, la revizuirea certificatului de incadrare in grad de handicap, pentru handicap Grav fara asistent personal, Accentuat sau Mediu:

 • Cerere tip
 • Certificat de încadrare in grad de handicap original
 • Acte de stare civilă beneficiar ( certificat nastere, casatorie, carte de identitate) – original si copie
 • Dispoziţia de curatela şi BI/CI curator (daca este cazul) – original si copie
 • Cupon pensie actual / Adeverinta salariat, dupa caz – original si copie

ATENTIE

Documentatia pentru prelungire in cazurile de revizuire a incadrarii in grad Accentuat sau Mediu, se depune la Primaria de domiciliu a persoanei cu handicap impreuna cu dosarul pentru revizuirea certificatului in Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Pentru prelungirea dosarului, la revizuirea certificatului de incadrare in grad de handicap, pentru handicap Grav cu asistent personal:

 • Cerere tip
 • Certificat de încadrare in grad de handicap – original
 • Acte de stare civilă beneficiar ( certificat nastere, casatorie, carte de identitate) – original si copie
 • Dispoziţia de curatela şi BI/CI curator (daca este cazul) – original si copie
 • Cupon pensie actual / Adeverinta salariat, dupa caz
 • Cerere tip pentru acordare indemnizatie de insotitor / angajare asistent personal
 • Ancheta sociala efectuata la domiciliul persoanei cu handicap, cu recomandare pentru acordarea indemnizatiei de insotitor sau pentru angajarea unui asistent personal
 • Ancheta sociala efectuata la domiciliul asistentului personal, cu recomandare de angajare, in cazul in care persoana cu handicap grav opteaza pentru asistent personal
 • BI / CI asistent personal – original si copie

Pentru reordonantare drepturi returnate de Posta ca neachitate:

 • Cerere tip
 • BI / CI persoana cu handicap / curator (dupa caz) – original si copie
 • Dispoziţia de curatela (daca este cazul) – original si copie
 • Procura legalizată la notar pentru împuterniciţii beneficiarului – original si copie

Pentru solicitarea rovinietei gratuite:

Pentru AUTOTURISMELE ADAPTATE HANDICAPULUI, DETINUTE DE PERSOANELE CU HANDICAP:

 • Cerere tip
 • Certificat de incadrare in grad de handicap – original si copie xerox
 • Certificat de inmatriculare / carte de identitate a autovehiculului din care sa reiasa ca acesta este adaptat handicapului – original si copie xerox
 • BI / CI – original si copie xerox

Pentru AUTOTURISMELE DETINUTE DE PERSOANELE CARE AU IN INGRIJIRE PERSOANE CU HANDICAP:

 • Cerere tip;
 • Ancheta sociala efectuata de primarie, din care sa reiasa ca petentul acorda servicii de ingrijire si transport persoanei cu handicap
 • certificat de incadrare in grad de handicap – original si copie xerox
 • certificat de inmatriculare / carte de identitate a autovehiculului – original si copie xerox
 • carte de identitate / buletin de identitate al solicitantului – original si copie xerox
 • carte de identitate / buletin de identitate al persoanei cu handicap – original si copie xerox

Pentru solicitarea Adeverintei privind angajamentul de plata a dobanzii la creditul destinat cumpararii unui autoturism sau adaptarii locuintei la nevoile specifice handicapului:

 • cerere tip
 • certificat de încadrare în grad de handicap – original si copie xerox
 • CI / BI persoana cu handicap – original si copie xerox
 • hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau de pe dispozitia de tutela / curatela, unde este cazul – original si copie xerox
 • CI / BI curator sau parinte (in cazul minorilor cu handicap) – original si copie xerox
 • declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege ;
 • declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad orice modificare privind încadrarea în grad de handicap;
 • declaraţie pe proprie răspundere conform Art. 292 Cod Penal, referitor la adaptarea locuinţei

Pentru anuntarea decesului persoanei cu handicap:

 • Cerere tip
 • Copie act deces
 • Acte stare civilă mostenitor ( certificat nastere, certificat casatorie, CI / BI, certificat deces al sotului defunctei persoane cu handicap)
 • Declaratie pe proprie raspundere autentificata la notar, referitor la ceilalti mostenitori legali
 • Alte acte doveditoare a dreptului de succesiune, dupa caz (testament, etc)

Pentru eliberare Legitimatie transport urban in comun:

Pentru persoana cu handicap:

 • 3 poze tip legitimatie identice
 • CI / BI– original si copie xerox
 • Ancheta sociala pentru persoanele cu handicap accentuat auditiv sau mental care solicta insotitor

Pentru asistent personal

 • 3 poze tip legitimatie identice
 • CI / BI– original si copie xerox
 • Adeverinta eliberata de Primaria angajatoare din care sa reiasa perioada in care acesta este incadrat ca si asistent personal

Pentru eliberare bilete de calatorie interurbana gratuite:

Pentru persoana cu handicap:

 • Legitimatia de transport interurban
 • CI / BI– original si copie xerox
 • Pentru pensionari – Adeverinta de la Casa Judeteana de Pensii din care sa rezulte ca au predat cupoanele de calatorie cu reducere pe anul in curs.

Pentru asistent personal

 • Legitimatia de transport interurban
 • CI / BI– original si copie xerox
 • Adeverinta eliberata de Primaria angajatoare din care sa reiasa perioada in care acesta este incadrat ca si asistent personal