Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului si al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap asigură lucrările de secretariat ale Comisiilor copii si adulti , funcţionează în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad şi are următoarele atribuţii şi competenţe:

Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului

asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului (C.P.C.) si are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • Preia şi verifică legalitatea şi conţinutul actelor depuse la dosare pentru înaintarea în C.P.C.;
 • Asigură serviciile administrative şi de secretariat ale C.P.C.;
 • Înregistreză documentele destinate spre soluţionare C.P.C;
 • Citează persoanele cerute de lege a fi prezente la luarea măsurilor de protecţie;
 • Redactează hotărârile C.P.C. de încadrare în grad de handicap şi orientare şcolară;
 • Redactează hotărârile C.P.C. de instituire a măsurilor de protecţie specială;
 • Urmăreşte modul de aplicare a hotărârilor C.P.C.;
 • Efectuează corespondenţa C.P.C.;
 • Transmite hotărârile C.P.C. persoanelor şi instituţiilor interesate, în conformitate cu prevederile legale;
 • Transmite către serviciile interesate din cadrul D.G.A.S.P.C. datele şi documentele necesare desfăşurării activităţii;
 • Colaborează cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului şi alte C.P.C.-uri din ţară;
 • Colaborează cu organismele private acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului;
 • Întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale de activitate.

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (C.E.P.H.A. ) şi are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • Secretariatul CEPHA preia dosarele persoanelor cu handicap solicitante de la SECPHA şi le înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosare persoane cu handicap solicitante.
 • Preia şi înregistrează cererile de orientare profesională, cererile de admitere în centre rezidenţiale şi de zi şi citează asistentul social să prezinte Comisiei situaţia privind beneficiarul care solicită admiterea într-un centru din subordinea D.G.A.S.P.C.
 • Verifică legalitatea şi conţinutul actelor depuse la dosare în vederea înaintării în CEPHA.
 • Asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de SECPHA.
 • Transmite membrilor Comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia.

O dată pe săptămână , în ziua de joi, s-a stabilit întrunirea în şedinţă ordinară a membrilor Comisiei, iar la convocarea preşedintelui se poate stabili întrunirea CEPHA în şedinţe extraordinare (când sunt peste 200 dosare/şedinţă)

Şedintele CEPHA se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia. Şedinţele sunt conduse de către preşedintele acesteia, iar la şedinţă participă in mod obligatoriu şi secretarul Comisiei de Evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.

Secretarul CEPHA consemnează certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de Comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate în procesul verbal al şedinţei.

Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila Comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului Comisiei de evaluare.

Documentele elaborate de Comisia de evaluare, semnate de către preşedinte şi de membrii acesteia se contrasemnează de secretarul comisiei.

În urma instrumentării cazurilor prezentate, Comisia decide şi secretariatul redactează şi eliberează deciziile Comisiei, pe care le va transmite beneficiarilor şi instituţiilor implicate(după caz).

Secretariatul CEPHA redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, programele individuale de reabilitare şi integrare socială ce constituie anexă la Certificatul de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională – în programul senzitive .

Secretariatul CEPHA întocmeşte hotărârile Comisiei de evaluare adulţi pentru stabilirea măsurii de protecţie a persoanei adulte cu handicap în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data când a avut loc şedinţa.

Săptămânal, în ziua de vineri, secretariatul CEPHA transmite persoanei cu handicap, reprezentantului său legal ori asistentului social al primăriei de domiciliu (pentru beneficiarii din localităţile din judeţ), documentele aprobate de CEPHA în baza unei împuterniciri nelegalizate de la beneficiar.

Secretariatul CEPHA comunică prin poştă, cu confirmare de primire, în termenul legal, persoanelor cu handicap solicitante din municipiul Arad, cât şi celor din judeţ, certificatele de încadrare în grad de handicap şi programul individual de integrare şi reabilitare socială, precum şi certificatele de orientare profesională care nu au fost ridicate personal, prin reprezentanţii legali sau prin asistenţii sociali ai primăriei de domiciliu.

Contestaţiile la deciziile Comisiei de evaluare persoane adulte cu handicap se depun şi se înregistrează în registrul de contestaţii la secretariatul CEPHA. Acestea, împreună cu dosarele medicale ale persoanelor în cauză, se transmit pe baza de opis registraturii D.G.A.S.P.C., pentru a fi înaintate Comisiei Superioare prin poşta specială.

Deciziile Comisiei Superioare se transmit catre beneficiari prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire de către Secretariatul Comisiei adulţi.

Secretariatul CEPHA monitorizează în registrul de intrări-ieşiri sesizările şi reclamaţiile la adresa CEPHA, verifică şi întreţine poşta electronica.

Secretariatul CEPHA asigură informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite cât şi informarea privind modalitatea de încadrare în grad de handicap.

Secretariatul CEPHA întocmeşte rapoarte de activitate, elaborează şi prezintă date statistice privind situaţia evaluării persoanelor cu handicap adulte din judeţul Arad.

Secretariatul CEPHA colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu Comisia Superioara de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, cu organizaţii neguvernamentale, cu alte servicii specializate în protecţia persoanei adulte cu handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad.

Descarca formulare

Contact pentru Adulti

Contact pentru Copii