Misiunea compartimentului comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială este de a oferi informaţii privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială copiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora.

Activitatea compartimentului este asigurată de 2 inspectori şi 2 referenţi, prin monitorizarea actelor/documentelor instituţiei şi a activităţii de relaţii cu publicul.

Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:

 • asigură, la cerere, informaţii privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială copiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la drepturile menţionate mai sus;
 • acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia DGASPC Arad, potrivit atribuţiilor ce îi revin, după adoptarea şi aprobarea acesteia şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite;
 • coordonează metodologic şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 • coordonează metodologic şi sprijină activitatea Echipei Intersectoriale Locale de prevenire şi combatere a exploatării prin muncă a copilului, la nivelul judeţului Arad;
 • elaborează materiale informative privind promovarea imaginii instituţiei şi a serviciilor oferite;
 • furnizează, la cerere, orice date statistice în domeniu;
 • furnizează directorului general, respectiv personalului angajat, la cerere, informaţii din bazele de date/dosarele compartimentului;
 • difuzează informaţii de interes public solicitanţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • coordonează şi asigură activitatea purtătorului de cuvânt al instituţiei;
 • întocmeşte şi elaborează documentele necesare activităţii de voluntariat, practică şi efectuare de vizite în centrele din subordine;
 • primeşte şi înregistrează toate documentele (de proveninenţă externă şi internă) în registrul de corespondenţă, le analizează şi le distribuie către persoanele/serviciile implicate;
 • răspunde la documentele de provenienţă externă care sunt repartizate compartimentului, după efectuarea investigaţiilor necesare în vederea soluţionării;
 • asigură expedierea corespondenţei instituţiei;
 • asigură activitatea de secretariat a directorului general;
 • asigură monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei prin întocmirea, înregistrarea, distribuirea şi arhivarea lor;
 • aplică ştampila intituţiei pe semnătura directorului general;
 • coordonează şi asigură activitatea registrelor specifice activităţii compartimentului;
 • asigură desfăşurarea în condiţii optime a programului de audienţă a directorului general şi directorului general adjunct asistenţă socială, precum şi planificarea şi buna desfăşurare a şedinţelor organizatorice, ale Colegiului director, ale Comisiei pentru aprobarea, emiterea şi eliberarea autorizaţieie în vederea căsătoriei şi ale Comisiei familii adoptatoare, persoane apte să adopte, prin participarea la aceste şedinţe pentru întocmirea procesului verbal;
 • asigură participarea personalului compartimentului la instruiri cu lectori interni şi externi;
 • întocmeşte documentaţia pentru managementul calităţii;
 • întocmeşte raportul anual de activitate al compartimentului.