Activitatea de audit intern din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad este realizată de către Compartimentul Audit Intern – structură funcţional independentă, aflată în subordinea directă a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Arad.

Misiunea Compartimentului de audit intern este de a veni în sprijinul bunei funcţionări a D.G.A.S.P.C. Arad prin intermediul opiniilor şi recomandărilor.

 

             Atribuţiile Compartimentului de Audit Intern

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atribuţii ale Compartimentului de Audit Intern se referă la:

 1. elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;
 2. efectuarea activităţii de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control intern sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate şi eficacitate;
 3. informează conducătorul entităţii despre recomandările neînsuşite de către şefii compartimentelor/birourilor/serviciilor/centrelor şi consecinţele acestora;
 4. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 5. elaborează rapoartele anuale cu privire la activitatea de audit public intern;
 6. elaborează planul multianual de audit public intern şi pe baza acestuia planul anual de audit public intern;
 7. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate, în termen de 3 zile.

             Auditul intern, prin sfera sa de activitate şi obiectivele pe care le are de realizat, acţionează în folosul conducerii D.G.A.S.P.C. Arad, prezentând acesteia cu obiectivitate, profesionalism şi independenţă, riscurile asociate activităţilor şi proceselor relative la patrimoniu, furnizând acesteia, prin recomandările formulate soluţii de remediere a disfuncţiilor constatate.

             Personal

           Compartimentul de audit intern al D.G.A.S.P.C. Arad are prevăzut în componenţa sa 3 posturi de execuţie, conform organigramei aprobate.

Din punct de vedere al adecvării, resursele umane care activează în cadrul acestei structuri de audit intern îndeplinesc cerinţele specifice posturilor cu privire la cunoştinţele, abilităţile şi valorile profesionale. În ceea ce priveşte calitatea resurselor umane de la nivelul compartimentului de audit intern s-a identificat faptul că, aceasta dispune de competenţele necesare pentru a realiza activitatea de audit în condiţii de legalitate şi eficenţă.

 

           Baza legală

 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern republicată, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern;
 • M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • Norme metodologice elaborate prin Dispoziţia nr.148/08.04.2014 de către Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi aprobate spre aplicare în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial.