Atributii Secretariat CEPH-adulti: (in conformitate cu HG 430/2008).

Lucrările de secretariat ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se asigură de un secretariat care funcţionează în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a conducătorului DGASPC.

În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, Secretariatul CEPAH înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.

În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă

b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;

c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;

d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;

e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;

f) gestionează registrul de procese-verbale;

g) gestionează registrul de contestaţii;

h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.

În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnarii in sedinta comisiei.

Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de integrare şi reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre rezidenţiale ori de zi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.

Certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională pot fi contestate în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.

Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.

Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.

Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.

 

În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe actele de identitate;

b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;

c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

d) adeverinţă de venit;

e) documente doveditoare a situaţiei locative;

f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

g) raportul de anchetă socială;

h) investigaţii paraclinice;

i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele mai sus mentionate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Comisia de evaluare verifică cererea şi documentele respective şi soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.

Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.

 

Contact: telefon – 0257-210055 int: 111

 

Orar cu publicul:

  • Luni :12-16
  • Miercuri: 10-13

 

Atributii CEPH-adulti: In conformitate cu HG 430/2008 Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Componenta nominala a CEPAH Arad (aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Arad nr..174 din data de 30.08.2012):

  • Parvulescu Dan – medic, presedintele Comisiei, DGASPC Arad
  • Ardelean Calin Tiberiu – medic, DSP Arad
  • Almasi Viorica – Asociatia Nevazatorilor din Romania-Filiala Judeteana Arad
  • Popa Bogdan – psiholog, Colegiul Psihologilor din Romania – Filiala Teritoriala Arad
  • Popa Monica-Maricica – asistent social, Colegiul National al asistentilor sociali din Romania

Contact :

e-mail : comisie_adulti@dgaspc-arad.ro