Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Monitorizare și Evaluare Asistenți Maternali

Denumirea serviciului: Serviciul de monitorizare și evaluare asistenți maternali

Adresa serviciului: Municipiul Arad, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14
Judeţ: Arad
Telefon/fax: 0257253721 / 0257210035 / 0257210055 int.107
Email: sam@dgaspc-arad.ro
Orar: Luni –Joi 8-16.30, Vineri 8-14
Persoana de contact din cadrul serviciului: şef serviciu – Diana Petrică
Aria de desfășurare a serviciului: raza municipiului și județului Arad
Tipul serviciului: serviciu de tip familial
Rolul serviciului: îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv de părinții săi, de către un asistent maternal profesionist

Misiunea serviciului

Serviciul de monitorizare și evaluare asistenți maternali are misiunea de a asigura protecția copilului, prin creșterea, îngrijirea și educarea lui, de către un asistent maternal profesionist.

Obiectivul prioritar al serviciului

Identificarea, selectarea și evaluarea familiilor / persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști cu scopul îngrijirii copiilor 0 – 2 ani într-un mediul familial, în timp ce se încearcă identificarea unei familii permanente (reintegrare în familia biologică, adopție).

Înființarea serviciului

Până în luna februarie 2005 serviciul a fost organizat ca o activitate prestată de serviciul protecţie de tip familial. Din data de 25.02.2005 serviciul s-a organizat şi a funcţionat ca un serviciu distinct – denumit serviciul de asistenţă maternală. În urma modificării organigramei din luna august 2010 serviciul şi-a schimbat denumirea în serviciul de evaluare şi monitorizare asistenţă maternală, iar din ianuarie 2011 în serviciul de monitorizare și evaluare asistenți maternali.

Istoricul rețelei de asistenți maternali

Rețeaua de asistenți maternali a fost creată în județul Arad în anul 1999, an în care a fost eliberat primul atestat de asistent maternal profesionist, ca instrument în procesul dezinstituționalizare, de închidere a instituțiilor mari de tip rezidențial și de a asigura copiilor din acele instituții un mediu de tip familial.

Cadrul legislativ de funcționare a serviciului

 • HGR nr. 1438/2004 – anexa 3 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de tip familial;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • HGR nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist.

Standarde aplicabile

 • Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

Resursele umane ale serviciului

Activitatea serviciului este coordonată și supervizată de către un șef de serviciu. În cadrul serviciului este încadrat personal cu studii superioare și medii.

Categoriile de personal necesar desfășurării activității serviciului sunt:

 • asistenţi sociali ai asistentului maternal (responsabili de AMP)
 • psiholog (pentru evaluarea şi consilierea psihologică a asistenţilor maternali)
 • asistenți maternali profesioniști (AMP)

Beneficiarii serviciului

Potrivit HGR nr. 1438/2004 – anexa nr. 3 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de tip familial, beneficiarii serviciului sunt:

 • copii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului;
 • copii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • copii cu nevoi speciale (ex. copilul cu deficienţă) în vederea recuperării sale.

Serviciile oferite beneficiarilor

 • servicii de bază oferite de AMP compuse din: găzduire, alimentație, igienă, asigurarea îngrijirii de bază a copilului, îmbrăcăminte, educație formală și informală, recreere, socializare, supravegherea și menținerea stării de sănătate a copilului;
 • servicii specializate compuse din: accesul la servicii medicale specializate, menținerea legăturii copilului cu familia naturală / extinsă sau adoptivă a copilului, formarea deprinderilor de viață ale copilului, evaluarea, formarea, atestarea și angajarea AMP, precum și monitorizarea dezvoltării copiilor și a activității AMP.

Principalele activități desfășurate în serviciu

 • identificarea, evaluarea şi pregătirea persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti în condiţiile legii;
 • întocmirea fişei postului asistenţilor maternali;
 • reatestarea asistenţilor maternali, la 3 ani potrivit HGR nr. 679/2003;
 • identificare asistentul maternal potrivit pentru fiecare copil pentru care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială la un asistent maternal profesionist şi plasarea copilului la acesta;
 • supravegherea și monitorizarea activităţii asistenţilor maternali;
 • pregătirea integrării sau reintegrării copilului în familia sa naturală, într-o familie substitutivă temporară, în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin asigurarea unor spaţii special amenajate şi a mijloacelor necesare pentru contactul personal şi nemijlocit cu părinţii săi, al copilului aflat la asistentul maternal;
 • îngrijirea zilnică (sub toate aspectele) a copilului la AMP.

Finanţarea serviciului

Cheltuielile de organizare şi funcţionare ale serviciului sunt finanţate din fonduri de la bugetul de stat, bugete locale, precum şi din donaţii ocazionale.

ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST (AMP) – INFORMAŢII GENERALE

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată de către Comisia pentru Protecţia Copilului care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

Ce presupune această profesie?

 • o persoană atestată şi special pregătită pentru a creşte, îngriji şi educa la domiciliul său, pe o periodă bine determinată de timp, unul sau mai mulţi copii aflaţi în dificultate;
 • o alternativă benefică la îngrijirea în instituţii a copiilor;
 • o formă de ocrotire diferită de adopţie;
 • pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor în familia naturală sau pentru integrarea în familia de adopţie.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau plasament în regim de urgenţă;
 • au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • să nu fi fost asistent maternal profesionist şi să aibă atestatul retras;
 • să aibă minim 10 clase;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 25-50 ani;
 • să aibă domiciliul stabil pe raza judeţului Arad;
 • să nu desfăşoare alte activităţi sau să urmeze diferite forme de învăţământ care ar limita timpul necesar creşterii şi educării copilului;
 • să nu fie pensionată pentru invaliditate de orice grad.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă;
 • persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
 • persoana dependentă de alcoolo, droguri sau cu acte de violență în antecedente;
 • persoana care are copii – rude până la gradul IV – pentru care Instanța / CPC a stabilit o măsură de protecție;
 • persoana care are: – propriul copil cu grad de handicap;
   •  – persoane cu grad de handicap în îngrijire;
 • persoana care desfăşoară o activitate salarizată, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă, pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizată;
 • persoana care a avut probleme de delincvență cu proprii copii, au copii violenți, reticenți față de un copil nou venit în familie;
 • persoane în cazul cărora există dovezi de neglijență sau abuz asupra propriilor copii.

Care sunt obligaţiile asistenţilor maternali profesionişti?

 • să contribuie la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase- fizice, untelectuale şi afective a acestora;
 • să asigure integrarea copiilor în viaţa socială, în familia naturală sau adoptivă;
 • să colaboreze cu specialiştii DGASPC şi să le permită acestora supravegherea activităţii şi evaluarea copilului;
 • să participe la cursurile de pregătire organizate de DGASPC;
 • să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primesc cu privire la copii;
 • să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi pentru această perioadă este autorizată de angajator;

Cum puteţi deveni asistent maternal profesionist?
Persoanele interesate vor putea depune o cerere la sediul DGASPC Arad unde vor primi informaţiile suplimentare despre profesia de asistent maternal profesionist.

În urma depunerii cererii de evaluare se va realiza evaluarea capacităţii dumneavoastră de a îngriji un copil. Această evaluare poate dura maxim 90 de zile şi pe parcursul acestei perioade dumneavoastră şi membrii familiei veţi fi implicaţi în diverse activităţi.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Serviciului de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali din cadrul DGASPC Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, tel. 0257/253721; 0257/210055 – int.107

 

Anexa

Dosarul de ATESTARE al solicitantului va conţine următoarele acte, în dosar plic:

 • 1 ex. copie xerox act de studii + certificate calificare, perfecţionare
 • 2 ex. copie xerox C.I. / B.I.- fila cu poza şi CNP, fila cu data eliberării şi fila cu domiciliul actual
 • 1 ex. copie xerox certificat naştere
 • 1 ex. copie xerox certificat de căsătorie – sentinţă divorţ
 • cazier judiciar pentru solicitant
 • adeverinţă medicală actuală de la medicul de familie + test HIV
 • certificat medical solicitant
 • 2 poze recente
 • declaraţie notarială că solicitantul nu a fost decăzut din drepturile părinteşti, nu are copil declarat abandonat, nu va avea alt loc de muncă din momentul angajării ca asistent maternal profesionist
 • 1 ex. copie xerox contract locuinţă
 • descrierea unei zile obişnuite din viaţa familiei
 • descrierea unei zile de sărbătoare din viaţa familiei
 • 1 ex. copie xerox buletin identitate ale copiilor (dacă e cazul)
 • 1 ex. copie xerox certificate naştere ale copiilor
 • adeverinţe şcolarizare pt. copii + caracterizări de la şcoală
 • adeverinţe medicale pentru copii de la medicul de familie
 • declaraţie scrisă de la copii că sunt de acord cu profesia de AMP a mamei
 • 1 ex. copie xerox buletin identitate a soţului
 • 1 ex. copie xerox certificat naştere a soţului
 • cazier judiciar soţ
 • adeverinţă medicală pentru soţ de la medicul familiei
 • adeverinţă de venit a soţului de la locul de muncă + caracterizare
 • declaraţie notarială a soţului că este de acord cu profesia soţiei
 • copii C.I./B.I ale altor membii ce locuiesc cu familia AMP (copii, mama/tata AMP, socrul/soacra AMP, alţii)
 • adeverinţe medicale pentru ceilalţi membrii ce locuiesc cu familia AMP
 • adeverinţe de venit + caracterizări de la locul de muncă pentru ceilalţi membrii ce locuiesc cu familia AMP
 • declaraţie notarială de la persoana care face parte din reţeaua de sprijin a solicitantului
 • declarație că a luat la cunoștință și este de acord cu cerințele postului – doi copii sugari
 • drepturi și obligații AMP
 • angajament de confidențialitate
 • declarație cod etic AMP
 • în cazul în care casa în care domiciliaţi este proprietatea părinţilor/socrilor, aceştia vor da o declaraţie notarială din care să reiasă că sunt de acord cu desfăşurarea activităţii de AMP a solicitantei, la domiciliul acestora
 • cazier judiciar pentru ceilalţi membrii majori ce locuiesc cu familia solicitantei
 • declaraţie scrisă de la ceilalţi membrii ai familiei că sunt de acord cu profesia de AMP

Pagină actualizată în mai 2014.