Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Management de Caz

Date de contact

Telefon: 0257-280.757

Mail: sedpc@dgaspc-arad.ro

Adresa: Arad, str. Iustin Marsieu (fosta Busteni), nr. 22A (in spate la biserica Maranata)

Serviciul management de caz pentru copii are următoarele atribuţii şi competenţe:

 

 1. Coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului;
 2. Preia în baza evaluării iniţiale beneficiarii şi elaborează documentaţia necesară pentru desemnarea managerului de caz pentru copiii din sistemul de protecţie specială;
 3. Efectuează evaluarea detaliată/complexă a nevoilor beneficiarilor direcţi;
 4. Evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii;
 5. Planifică serviciile pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil concretizate în planului individualizat de protecţie (PIP);
 6. Furnizează serviciile şi intervenţiile pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil;
 7. Asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;
 8. Monitorizează şi re-evaluează periodic progresele înregistrate, deciziile şi intervenţiile specializate, atât pentru copiii din sistemul de protecţie specială, cât şi pentru familiile care au primit în plasament copii;
 9. Reevaluează periodic şi ori de câte ori este cazul împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 10. Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenţei sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;
 11. Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini părinţii;
 12. Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 13. Întocmeşte rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii serviciului, semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C;
 14. Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii direcţiei;
 15. Informează, prin prezentarea de documente doveditoare, privind evoluţia cazurilor Compartimentului monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială în vederea completării la zi de către acesta, a CMTIS;
 16. Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite;
 17. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad.