Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Serviciul Adopţii, Compartiment post adopţie

Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr.14, Arad

Tel./Fax: 0257-210.035 210.055, int 105

E-mail: spfa@dgaspc-arad.ro

Orar

Luni – Joi: 8-16.30

Vineri: 8-14

15151153_344036819291994_38549162_n unnamed-4 unnamed-3

Serviciul Adopţii (SA)

funcţionează sub această denumire de la 01.01.2005. Activităţi similare desfăşurate de acest serviciu au fost îndeplinite încă din anul 1996 când s-a înfiinţat pentru prima dată Direcţia Judeţeană de Ocrotire a Copilului şi Familiei, azi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Serviciul adopţii are misiunea de a găsi cea mai potrivită familie adoptatoare pentru fiecare copil lipsit de mediul familial, pentru care s-a dispus dechiderea procedurii adopţiei interne.

Personalul din cadrul serviciului

 • şef serviciu
 • asistenţi sociali
 • psiholog
 • consilier juridic

Activitatea din cadrul serviciului se desfăşoară în echipă, iar responsabilitatea bunei funcţionări a întregului serviciu îi revine şefului S.A.

Modalitatea de funcţionare a serviciului

În urma depunerii cererii la secretariatul D.G.A.S.P.C. Arad, odată ajunsă cererea la S.A., şeful serviciului desemnează un responsabil de caz pentru soluţionarea cazului respectiv. În general este desemnat un responsabil de caz pentru fiecare copil aflat în evidenţa serviciului; un responsabil de caz pentru fiecare familie/persoană care doreşte să adopte. Cazurile ies din evidenţa serviciului la finalul perioadei de monitorizare post-adopţie.

Beneficiari

Copiii aflaţi în evidenţa serviciului adopţii pentru care s-a deschis procedura adopţiei interne respectiv familiile potenţial adoptatoare.

Servicii oferite de specialistii serviciului privind masura de adoptie

 • identifică familiile/persoanele care doresc să adopte copii;
 • evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi face propuneri conducerii DGASPC, cu privire la eliberarea atestatului de familie/persoană aptă să adopte;
 • face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă;
 • realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare
 • informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi
 • consecinţele adopţiei;
 • sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei şi face propuneri instanţei;
 • acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;
 • supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice
 • domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei
 • urmăreşte  evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul unităţii administrativ  teritoriale în care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiilor pe care le-au sprijinit;
 • colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin;
 • colaborează cu primăriile din judeţ şi O.N.G.-uri pentru promovarea adopţiei la nivel comunitar;
 • asigură aplicarea hotarârilor instanţei; urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestor hotarâri
 • asigură, pe parcursul procesului de evaluare, consilierea persoanelor/familiilor
 • potenţial adoptatoare şi organizează cursurile de pregătire pentru acestea
 • asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice.

Procesul de adopţie începe odată cu luarea în evidenţă a copilului a cărui plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă.

Evaluarea familiei pentru adopţie durează maxim 90 de zile lucrătoare.

După ce persoana/familia s-a decis să adopte, odată ce s-a adresat DGASPC Arad la prima întâlnire primeşte informaţii referitoare la întregul proces de adopţie. Această întâlnire de informare este o oportunitate ca persoana/familia care doreşte să adopte să se familiarizeze cu adopţia din punct de vedere procedural şi din punct de vedere al implicaţiilor de natură socială şi psihologică pe care le presupune. Astfel persoana/familia care doreşte să adopte are parte de răspunsuri la întrebările legate de adopţie când şi de o cunoaştere a responsabilităţilor aferente acestei decizii.

Procesul de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare cuprinde următoarele etape:

 • evaluarea socială;
 • evaluarea psihologică;
 • pregătirea pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte.

Atestatul de familie aptă să adopte este valabil pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii.

Obţinerea  atestatului de familie aptă să adopte nu este necesar în următoarele cazuri:

 • pentru adopţia persoanei majore
 • pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv

Procesul de potrivire copil – familie include o componentă teoretică și una practică:

 • potrivirea teoretică și practică se efectuează de către Serviciul Adopții din cadrul DGASPC Arad  și vizează pregătirea copilului și a familiei adoptatoare și organizarea de întâlniri în vederea stabilirii unei legături de încredere între aceștia.

Încredinţarea în vederea adopţiei este minim trei luni. Monitorizarea adopţiei durează cel puţin doi ani, de la data încuviinţării adopţiei.

ACTE NECESARE PENTRU ADOPTIE

 • cerere privind eliberarea atestatului
 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidență permanentă;
 • declarație autentică pe propria răspundere, cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
 • copie de pe certificatul de naştere;
 • copie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă e cazul;
 • copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locuinței;
 • certificatul de cazier judiciar (şi pentru persoanele cu care locuiește solicitantul);
 • adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților;
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice (și pentru persoanele cu care locuiește solicitantul);
 • declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declarație autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecție specială.

LEGISLATIE SPECIFICA

 • Legea 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată și actualizată, prin Legea nr. 57 din 11.04.2016, publicată în Monitorul Oficial din Partea I nr. 283 din 14 aprilie 2016;
 • Hotărârea Guvernului nr. 579/12.08.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 623 din 12.08.2016
 • Decizia nr. 661/17.08.2016 a președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției privind aprobarea modelului și continutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției.
 • Noul Cod Civil republicat în Monitorul Oficial partea I nr. 505 din 15 iulie 2011 şi Noul Cod de Procedură Civilă
 • Hotărârea Guvernului nr. 329/31.03.2010, privind eficientizarea activităţilor în domeniul adopţiei;
 • Hotărârea Guvernului nr. 299/16.04.2014, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;

     DOCUMENTE NECESARE