Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

Date de contact

Telefon: 0257-21.00.55 – int. 112

mail: secpah@dgaspc-arad.ro

Activitatea de baza a Serviciului de Evaluare Complexa este preluarea dosarelor persoanelor adulte care doresc evaluarea in scopul incadrarii intr-un grad de handicap. Persoanele solicitante depun dosarul la unul din membri serviciului, sau la primaria de domiciliu, dosar care trebuie sa cuprinda documentele prevazute in Hotararea nr.430/2008, alin.(4):

 1. CERERE-TIP DE EVALUARE COMPLEXA IN VEDERE INCADRARII IN GRAD DE HANDICAP
 2. REFERAT MEDICAL
 3. OPIS -DOSARE SECPAH
 4. ACTE NECESARE EVALUARE
 5. SCRISOARE MEDICALA
 6. certificatul vechi de persoana cu handicap – in cazul reevaluarilor,
 7. copie de pe documentele de identitate,
 8. copie de pe actele care dovedesc statutul social si
 9. ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat in cadrul primariei in a carei raza isi are domiciliu sau resedinta persoana cu handicap-potrivit modelului-cadru prevazut in anexa nr. 6

Odata cu preluarea dosarului se intocmeste opis-ul.

Toate dosarele se inregistreaza la registratura D.G.A.S.P.C. si apoi revin in cadrul Serviciului de Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap unde se inregistreaza in format electronic in programul D-Smart, conform Ordinului 1106/9.03.2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap. Fiecarui dosar i se ataseaza un raport de evaluare complexa (potrivit modelului cadru prevazut in anexa nr. 7 din Hotararea nr.430/2008), care se completeaza de catre specialistii din cadrul serviciului: medic, asistent social, psiholog si psihopedagog. Analizarea dosarului conduce la propunerea de incadrare sau neincadrare in grad de handicap a persoanei solicitante, propunere care va fi mentinuta sau schimbata in sedintele comisiei. Dosarele evaluate, se vor preda in fiecare zi a saptamanii (cu exceptia zilei de joi) la Secretariatul Comisiei impreuna cu adresa de inaintare inregistrata la secretariatul D.G.A.S.P.C.

In cazul persoanelor nedeplasabile, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale, evaluarea complexa se efectueaza la domiciliul/resedinta persoanei in cauza.

Dupa eliberarea certificatelor de incadrare/neincadrare in grad de handicap de catre Secretariatul Comisiei, dosarele medicale revin inspectorilor din cadrul serviciului. Acestia se ocupa de sortarea pe coduri de handicap si date de comisie a dosarelor, cuplarea noilor pozitii cu cele preexistente in arhiva serviciului si indosarierea lor .

Activitatea la nivelul serviciului se completeaza cu consilierea, la nevoie, a familiilor adultilor cu handicap sau chiar a persoanelor in cauza, participarea la intalnirile intre institutiile relevante din judet, asigurarea consultantei privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia persoanelor adulte cu handicap, colaborari cu alte institutii pentru facilitarea accesului persoanelor la aceste drepturi sau cu organizatiile non-guvernamentale care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor persoanei adulte cu handicap, elaborarea de statistici periodice necesare intocmirii tuturor raportarilor si situatiilor care sunt solicitate.

Criterii de acceptare:

 • – prezentarea documentelor prevazute de lege

Criterii de respingere:

 • -neprezentarea documentelor prevazute de lege(caz nou)
 • -neprezentarea documentelor solicitate (reevaluare)

Catre secretariatul comisiei sunt inaintate dosarele care contin :

 • raportul de Evaluare Complexa insotit de dosarul persoanei solicitante care contine:
  • SCRISOARE MEDICALA
  • ACTE NECESARE EVALUARE
  • CERERE-TIP DE EVALUARE COMPLEXA IN VEDERE INCADRARII IN GRAD DE HANDICAP
  • OPIS -DOSARE SECPAH
  • REFERAT MEDICAL
  • copie de pe documentele de identitate;
  • scrisoare medicala-tip, de la medicul de familie, potrivit modelului prevazut in anexa nr.5;
  • documente medicale;
  • certificatul de incadrare in grad de handicap (pentru reevaluari);
  • ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
  • copie ultima decizie de pensie si ultimul;
  • cupon (pt. pensionari);
  • adeverinta de la locul de munc a(pt. salariati);
  • adeverinta din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri;
  • venit (pt. persoanele fara venit);

Totodata SECPAH prezinta lunar si trimestrial situatia centralizata a datelor statistice privind numarul total de beneficiari repartizati pe cazuri noi, reevaluari precum si numarul de dosare inaintate Comisiei, situatie care se transmite Directorului General Adjunct.

Serviciul de Evaluare Complexa, intocmeste raspunsuri la sesizari si adrese, memorii, reclamatii din partea beneficiarilor, care au fost facute in termenul legal. Intocmeste rapoarte de activitate periodice cod RA-01-27, si asigura evaluarea complexa a beneficiarilor intocmind raportul de evaluare complexa medico-psiho-sociala.

Personalul angajat este o echipa pluridiscipilnara formata din:

 1. Medici: 2 persoane(delegatie) -asigura evaluarea medicala
 2. Asistent social: 1 persoana -asigura evaluarea sociala
 3. Psiholog: 1 persoana (delegatie) -asigura evaluarea psihologica
 4. Psihopedagog: 1 persoana
 5. Instructor Educatie: 1 persoana
 6. Inspector: 1 persoana + 1 (delegatie)

Personalul isi desfasoara activitatea in baza fisei postului, respectand legislatia in vigoare in domeniul protectiei speciale, promovarea drepturilor persoanei cu handicap si regulamentul de organizare si functionare al D.G.A.S.P.C., precum si regulamentul de ordine al serviciului.

Evaluarea se face complex pe etape ce cuprind toate domeniile de necesitate ale persoanei adulte cu handicap .